Gå direkt till innehållet
Valikko

Omsättning

Omsättningen eller motsvarande intäkter (till exempel intäkter från en fastighet eller intäkter från värdepappersverksamhet) utgjorde ett fokusområde för kvalitetsgranskningen i nästan alla genomgångna uppdrag.

Omsättningen eller motsvarande intäkter påverkar starkt bolagets resultat, och antagandet är att intäktsföringen är förknippad med risker för oegentlighet. Vid de utförda kvalitetsgranskningarna utvärderades omsättningen med hänsyn till de bevis som revisorn inhämtat.

Granskningen av omsättningen följer det förenklade schemat nedan.

  • Förståelse - Förståelse för omsättningen och omsättningsflödena
  • Riskbedömning - Identifiering och bedömning av risker för väsentliga felaktigheter.
  • Planering - Planering av revisionsåtgärder som baserar sig på en riskbedömning och som på ett ändamålsenligt sätt motsvarar riskerna.
  • Granskning - Inhämtande av revisionsbevis genom materialgranskningsåtgärder och/eller genom testning av kontroller.
  • Slutsats - Utvärdering av resultaten av granskningsåtgärderna, varefter slutsatser dras.

x

Revisorn ska förstå grunden för bolagets omsättning och identifiera de flöden som den består av för att kunna bedöma de revisionsrisker som hänför sig till omsättningen och planera och genomföra motsvarande effektiva åtgärder. Sådana omsättningsflöden som använder olika intäktsföringsmekanismer kan till exempel vara försäljning av produkter och tjänster.

Flera av observationerna vid kvalitetsgranskningarna hörde samman med att granskningsåtgärderna inte hade specificerats enligt omsättningsflöden eller att något flöde som överstiger väsentligheten hade blivit ogranskat helt och hållet.

Liksom året innan hade flera observationer kring omsättningen också att göra med att man vid granskningen av omsättningen bara hade granskat ett ställningstagande som förknippas med högre risk (till exempel avklippet).

Revisorn ska ta ställning till riskerna för väsentliga fel som föranleds både av oegentligheter och av fel. Omsättningen är ofta den största posten i resultaträkningen och förknippas därför med risken för väsentliga felaktigheter som beror på fel och som hänför sig till alla relevanta ställningstaganden till bokslutet.

Dessutom är intäktsföringen i regel förknippad med risker för oegentligheter. Revisorn ska definiera och motivera vilka bokslutsställningstaganden i det aktuella uppdraget som berörs av risken för väsentlig felaktighet med anledning av oegentligheter. Revisorn ska också planera och utföra granskningsåtgärder för att svara på ställningstagandena. Om revisorn drar slutsatsen att intäktsföringen i det aktuella uppdraget inte förknippas med den presumtiva risken för oegentligheter, ska revisorn inkludera orsakerna till denna slutsats i revisionsdokumentationen.

När riskerna har identifierats ska revisorn ta ställning till vilka revisionsåtgärder som behövs för att minska risken till godtagbar nivå. Av planen ska framgå de planerade revisionsåtgärdernas art, tidpunkt och omfattning. En revisionsåtgärd kan motsvara flera ställningstaganden till bokslutet och revisorn ska beroende på riskens betydelse bedöma vad som är en tillräcklig mängd revisionsbevis för att man ska kunna svara på risken i fråga.

Revisionsbevis kan inhämtas genom materialgranskningsåtgärder och/eller genom att testa kontroller. Enbart genom att öka den egna förståelsen för fallet och göra intervjuer kan man inte få en tillräcklig mängd revisionsbevis som lämpar sig för ändamålet. De inhämtade revisionsbevisen bör specificeras med tillräcklig noggrannhet (bl.a. vilka enheter och omständigheter som granskats). Revisorn ska se till att de planerade granskningsåtgärderna ger ändamålsenliga revisionsbevis om alla relevanta ställningstaganden till bokslutet.

Till sist ska revisorn utvärdera resultaten och dra en slutsats om de vidtagna åtgärderna har gett tillräckliga bevis för att täcka revisionsrisken.

Vi gjorde observationer som påverkar resultatet i sammanlagt 57 uppdrag, dvs. i 38 % av de granskade uppdragen. Antalet relativa observationer var mindre än vid granskningarna 2018, där resultatpåverkande observationer förekom i över 50 % av uppdragen. Till skillnad från fjolåret handlade bara enstaka observationer i år om att inga åtgärder alls hade vidtagits angående omsättningen.

Flera av våra observationer i år gällde det att

  • revisionsåtgärderna inte kunde verifieras
  • omsättningen bara hade granskats analytiskt (inte ens med analytiska materialgranskningsåtgärder)
  • försäljningen under räkenskapsperioden inte hade granskats alls
  • granskningsåtgärderna hade inte utförts med hänvisning till alla relevanta ställningstaganden till bokslutet.

Exempel på observationer

1. Räkenskapsperiodens omsättning är 7,9 miljoner euro. Revisorn har inte dokumenterat sin uppfattning om företagets intäktsföringspraxis. Utifrån dokumentationen har revisorn varken granskat försäljningsfakturor, erhållna betalningar eller dokument i anslutning till försäljningen. Revisorn har inte kontrollerat att försäljningen har bokförts på rätt räkenskapsperiod.

2. Omsättningen överstiger 434-faldigt den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten. Brister i granskningen av omsättningen:

a. Inga materialgranskningsåtgärder har vidtagits i fråga om omsättningen under räkenskapsperioden eller vid tidpunkten för bokslutet. Till exempel fakturor, betalningar, avtal, prislistor eller andra grunder har inte granskats utifrån dokumentationen.

b. Det går inte att få revisions bevis med den gjorda analytiska granskningen.

c. Granskningsanteckningen "åtgärden utförd" på arbetspappret vid granskning av försäljningsfakturor och betalningar ger inte sådana bevis på att granskningen av omsättningen skulle vara godtagbar.

d. Granskningen av ett avklipp i omsättningen, såsom fakturor, fraktsedlar, leveransklausuler eller annan granskning av grunderna kan inte verifieras i dokumentationen, även om avklippet enligt revisorn är förknippat med en betydande risk. När det gäller omsättningen, värderingen eller avklippet har man inte fått tillräckligt med revisionsbevis som lämpar sig för ändamålet.

3. Omsättningen på 3,86 miljoner euro överstiger den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten 386-faldigt. Av omsättningen består 95 % (3,67 miljoner euro) av skogsentreprenader på basis av den långa resultaträkningen. Revisorn har inte utifrån dokumentationen granskat skogsentreprenadens omsättning.

4. Räkenskapsperiodens omsättning är 27,7 miljoner euro och överskrider den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt 213-faldigt. På basis av dokumentationen kan granskningen av omsättningen under räkenskapsperioden och granskningen av avklippet i försäljningen inte verifieras.

5. Omsättningen överstiger 80-faldigt den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten. Inga åtgärder för materialgranskning av omsättningen har vidtagits under perioden januari-augusti. Dokumentationen ger inte heller grunder för varför granskningen av fem försäljningstransaktioner i september-december kan antas ge ändamålsenliga bevis på försäljningstransaktionerna under hela året. Inte heller för kundfordringar har materialgranskats utöver granskningen av åldersfördelningen. Man har inte fått tillräckligt med bevis för att omsättningen har ägt rum och varit korrekt. I anslutning till granskningen av ett avklipp går det inte att verifiera vilka transaktioner som granskats. De erhållna bevisen kan inte utvärderas.

6. Omsättningen överstiger 32-faldigt den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten. De bevis som erhållits om omsättningen, riktigheten eller avklippet kan inte utvärderas eller så har man inte fått tillräckligt med revisionsbevis på följande grunder:

a. En analys har gjorts på en allmän nivå, men inte på en sådan nivå att man kan få revisionsbevis som är förenlig med analytisk materialgranskning (t.ex. fastställande av förväntningsvärden, varians och egentlig analys saknas).

b. En detaljerad granskning av fakturorna kan inte verifieras i materialet (vilka huvudbokstransaktioner/fakturor m.fl. åtgärder som vidtagits (avtal, prislistor, avgifter, fraktsedlar) och med vilken täckning), varvid man inte kan ta ställning till de bevis som erhållits genom granskningsåtgärderna (vad som skett, riktigheten)

c. Vid granskningen av avklippet har det inte konstaterats vilka fakturor som har granskats och på vilken grund fakturan har jämförts för att avklippet till väsentliga delar ska kunna konstateras vara korrekt och granskat på behörigt sätt.
Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021