Gå direkt till innehållet
Valikko

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna var ett andra fokusområde vid kvalitetsgranskningen av de uppdrag där omsättningstillgångarnas värde var väsentligt. Också vid revision av omsättningstillgångarna har revisorn som mål att bilda en uppfattning om bolagets omsättningstillgångar och de tillhörande processerna.

Revisorn ska inhämta bevis på omsättningstillgångarnas existens och status antingen genom att närvara vid lagerinventering eller genom att vidta ersättande åtgärder som ger bevis på motsvarande nivå. Liksom vid andra granskningsåtgärder ska revisorn också i samband med inventeringen fästa uppmärksamhet vid att man genom kontrollräkning får tillräckligt med revisionsbevis. Detta kan i praktiken innebära till exempel att man väljer de mest värdefulla artiklarna kontrollräkningen eller ett tillräckligt stort antal olika artiklar.

Det är möjligt att av praktiska skäl delta i inventering vid någon annan tidpunkt än bokslutsdagen. Revisorn ska då inhämta bevis på huruvida ändringar mellan inventeringstidpunkten och den slutliga förteckningen över omsättningstillgångar har bokförts på behörigt sätt. Detta kan till exempel ske genom att jämföra och avstämma saldouppgifterna enligt granskningstidpunkten med saldouppgifterna i slutet av räkenskapsperioden och genom att utföra materialgranskningsåtgärder för att täcka tiden mellan olika tidpunkter.

I samband med kontrollräkningen kan man upptäcka inventarieskillnader, andra skillnader eller fel. När en skillnad upptäcks ska revisorn bland annat bedöma huruvida

 • de upptäckta skillnaderna har beaktats i den slutliga lagerlistan som har upprättats på basis av inventariet och om den stämmer överens med det lagervärde som har tagits upp i balansräkningen
 • ifall en kontrollstrategi används; huruvida kontrollerna är att lita på trots skillnaderna
 • storleken på urvalet borde utökas
 • man kan/borde projicera de upptäckta skillnaderna på hela den population som utgörs av lagret i fråga och hur påverkan av skillnaderna borde bedömas i förhållande till samtliga omsättningstillgångar.

Vid granskningen av värderingen ska råvaror, halvfärdiga produkter och färdiga produkter beaktas som egna klasser av omsättningstillgångar. Revisorn ska också bedöma om poster som kräver ledningens uppskattningar, som till exempel inkuransreservering, påverkar omsättningstillgångarnas värde i bokslutet. När det gäller omsättningstillgångar som är i en tredje parts besittning och som en tredje part bestämmanderätten över är alternativen att inhämta en utomstående bekräftelse och/eller en detaljerad granskning, som att delta i inventering.

I år gjorde vi 40 (i fjol 19) resultatpåverkande observationer vid granskningar av omsättningstillgångarna. Det motsvarar cirka 44 % (i fjol 50 %) av de kvalitetsgranskade uppdrag där omsättningstillgångarna var en väsentlig post och därmed valdes som ett andra fokusområde.

Flera observationer om omsättningstillgångar gällde i år att inga revisionsåtgärder hade vidtagits för att se att de existerar och/eller hur de värderats.

Exempel på observationer

1. Omsättningstillgångarna, 1,1 miljoner euro, överstiger 54-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt och utgör 47 % av balansomslutningen. Omsättningstillgångarna består huvudsakligen av pågående produktion. Enligt dokumentationen har revisorn inte vidtagit åtgärder för att granska omsättningstillgångarna.

2. Omsättningstillgångarna, 507 tusen euro, överstiger 25-faldigt den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten. På basis av dokumentationen har revisorn inte deltagit i inventeringen av omsättningstillgångarna eller vidtagit alternativa åtgärder för att inhämta bevis på att omsättningstillgångarna existerar och vilket skick de är i. Utifrån dokumentationen kan det inte verifieras om revisorn har granskat värderingen av omsättningstillgångarna.

3. Revisorn har varit närvarande vid inventeringen av försäljningsvarulagret, men på basis av dokumentationen har han eller hon inte utfört någon revisionskalkylering eller försäkrat sig om att alla produktgrupper har inventerats. Vid granskningen har inga alternativa åtgärder vidtagits i anslutning till att försäljningsproduktlagret existerar eller att de lagerlistor som använts vid granskningen är fullständiga och korrekta. Av revisionsdokumentationen framgår inte att revisorn skulle ha granskat värderingen av försäljningsvarulagret till exempel genom att jämföra lagersaldon med inköpsfakturor eller vidta andra ersättande åtgärder. Revisorn har inte fått tillräckligt med bevis på att försäljningsvarulagret existerar och hur det värderats.

4. Omsättningstillgångarna överstiger 9-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt och utgör 43 % av balansomslutningen. Enligt dokumentationen är omsättningstillgångarna i en tredje parts besittning. Revisorn har inte inhämtat bevis på att omsättningstillgångarna existerar och skicket på dem, till exempel genom att be den tredje parten om en bekräftelse på de omsättningstillgångar som parten har i sin besittning.

5. Produkter under tillverkning överskrider den av revisorn fastställda väsentligheten med mer än det dubbla. Även färdiga produkter överskrider väsentligheten. Enligt dokumentationen har revisorn i fråga om posterna bara granskat avstämningar i lagerspecifikationerna. Revisorn har inte granskat att posterna existerar och hur de värderats.

De observationer vi gjorde vid kvalitetsgranskningarna gällde i övrigt bevis både på omsättningstillgångarnas existens och tillstånd och på granskningen av värderingen.

De observationer vi gjorde vid kvalitetsgranskningarna gällde bland annat den låga täckningen av granskningsåtgärderna och det faktum att de revisionsåtgärder som utförts under räkenskapsperioden inte hade härletts till bokslutstidpunkten. Dessutom hade värderingen i många fall inte granskats i alla väsentliga omsättningstillgångsklasser.

Exempel på observationer

1. Värdet på omsättningstillgångarna överstiger 8-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt.

Vid granskningen av om omsättningstillgångar existerar har följande brister förekommit:

 • Man har deltagit i inventeringen, men i inventeringen har endast två artiklar granskats, vilket inte är tillräckligt stort med hänsyn till lagrets storlek och antalet olika artiklar.
 • Den ena av de inventerade artiklarna fanns inte på lagerlistan, men revisorn har inte vidtagit åtgärder, till exempel bedömt felets storlek och vid behov bedömt felet i förhållande till hela den population som man avsåg få bevis för
Vid granskningen av om värderingen har följande brister förekommit:
 • Revisorn har inte vidtagit åtgärder för att värdera material och förnödenheter, även om de överskrider den övergripande väsentligheten 5-faldigt.
 • Revisorn har inte granskat lagervärderingen till exempel genom att jämföra lagersaldon med inköpsfakturor eller vidta andra ersättande åtgärder. Det finns inga bevis på att lagret har värderats.
 • Om värderingen av pågående arbeten har konstaterats vilka delar av det pågående arbetets värde består av, men grunderna har inte granskats eller bedömts. Posten överskrider den övergripande väsentligheten 3-faldigt. Inga bevis har erhållits för pågående arbeten. Det går inte att verifiera att en tillräcklig mängd revisionsbevis som lämpar sig för ändamålet skulle ha erhållits på att lagret existerar eller hur det värderats.

2. Värdet på omsättningstillgångarna överstiger 5-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt. Det har inte erhållits tillräckligt med revisionsbevis på att omsättningstillgångarna existerar och hur de värderats. Revisorn har dokumenterat att han har deltagit i inventeringen i cirka en timme, men har inte själv utfört kontrollräkningar. Revisorn har inte heller vidtagit alternativa åtgärder för att säkerställa att omsättningstillgångarna i bokslutet till väsentliga delar är korrekta.

3. Värdet på omsättningstillgångarna överstiger 71-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt.

Brister i granskningen av att tillgångarna existerar:

 • Att inventariet härletts till bokslutstidpunkten kan inte verifieras.
 • Avstämning mellan lagerbokföring och bokföring saknas, varvid åtgärden inte är bunden till bokföringen.
 • Det har upptäckts ett betydande antal inventeringsskillnader (38 % av de inventerade artiklarna), men revisorn har inte uppskattat beloppet av felet antingen för den enskilda artikeln och/eller i förhållande till hela den population som man hade för avsikt att få bevis för.

4. Omsättningstillgångarna överskrider den av revisorn fastställda övergripande väsentligheten över 10-faldigt. Räkenskapsperioden för det bolag som ska granskas har löpt ut 30.9.2018 och revisionsberättelsen har avgetts 18.12.2018. Alla revisionsåtgärder som hänför sig till den räkenskapsperiod som är föremål för revisionen ska vidtas innan revisionsberättelsen ges. Revisorn har utfört kontrollräkning av två lagerartiklar 19.12.2018, dvs. efter att revisionsberättelsen hade getts. Det har inte erhållits bevis på att omsättningstillgångarna existerar och i vilket skick de är den räkenskapsperiod som är föremål för granskningen.

5. Bolagets omsättningstillgångar, 30 000 euro, består av pågående arbeten. Posten överskrider 5-faldigt den väsentlighet som revisorn har fastställt. Revisorn har i sina arbetspapper fastställt att omsättningstillgångarnas risknivå är måttlig. Revisorn har jämfört omsättningstillgångarna analytiskt mellan räkenskapsperioderna. Revisorn har i sin bedömning inte fäst uppmärksamhet vid att det i bokslutet för föregående år inte har funnits några omsättningstillgångar alls. Revisorn har inte vidtagit några fortsatta granskningsåtgärder. Revisorn har inte utrett om granskningsobjektet har ändrat sin praxis under räkenskapsperioden. Revisorn har inte inhämtat tillräckligt med bevis på riktigheten hos omsättningstillgångarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021