Gå direkt till innehållet
Valikko

Revision av bokslutet

Vid revisionen förutsätts revisorn beakta de tillämpliga rättsnormerna och regleringsnormerna. Som en del av uppfattningen om organisationen och dess verksamhetsmiljö ska revisorn bilda sig en uppfattning om de rättsnormer och regleringsnormer som är tillämpliga på organisationen och dess bransch och om hur organisationen följer dessa rättsnormer och regleringsnormer.

Revisorn ska också bedöma huruvida sättet att presentera bokslutet, bokslutets struktur och innehåll är tillbörliga. Revisorn ska försäkra sig om att bokslutet har härletts från bokföringen, granska referensuppgifterna i bokföringen och bedöma fullständigheten i noterna.

Under året gjorde vi bland annat observationer om att revisorn inte hade granskat redovisningssättet eller bokslutets innehåll på behörigt sätt. Vidare hade avstämningen av boksluten mot bokföringen, särskilt i små uppdrag, inte dokumenterats.

Exempel på observationer

1. Avstämningen av bokslutssiffrorna mot bokföringsmaterialet eller säkerställandet av fullständigheten i noterna framgår inte av revisionsdokumentationen.

2. Granskningen av bokslutet, inklusive bilageuppgifternas fullständighet och riktighet, har inte dokumenterats. Det finns ingen annan dokumentation om härledningen av bokslutet och granskningen av jämförelseuppgifterna än Ja-anteckningen i dokumentet.

3. Siffrorna i koncernbokslutet har inte dokumenterat avstämts mot det bokföringsmaterial eller den koncernsammanställning som ligger till grund för bokslutet. Granskningen av jämförelseuppgifterna kan inte verifieras.

4. Revisorn har gjort avstämningen av bokslutet mot bokföringen i ett bokslut som undertecknats elektroniskt av ledningen och revisorn. Revisorn ska försäkra sig om att bokslutet är korrekt innan det undertecknas. Jämförelseuppgifterna i bokslutet har inte kontrollerats på ett verifierbart sätt.

5. De utdelningsbara medlen i verksamhetsberättelsen motsvarar inte moderbolagets utdelningsbara eget kapital enligt noterna till det undertecknade bokslutet. På motsvarande sätt skiljer sig balansräkningens eget kapital och specifikationen i noterna till det egna kapitalet från varandra både i moderbolaget och i koncernen. Osäkerhet kvarstår om hur revisorn har försäkrat sig om att uppgifterna i bokslutet är korrekta och fullständiga. Osäkerhet kvarstår om hur revisorn har försäkrat sig om att det undertecknade bokslutet motsvarar den bokslutsversion som revisorn har granskat.

6. Bolagsstämman har gett styrelsen fullmakt att genomföra en aktieemission. Fullmakten har inte antecknats i verksamhetsberättelsen.


Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021