Gå direkt till innehållet
Valikko

Övriga iakttagelser

Revisionstillsynen vid PRS har i sina kvalitetsgranskningar märkt att förbättringar borde göras i de tilläggsrapporter som revisionerna ger granskningsutskottet eller styrelsen. I en enkät till granskningsutskotten har det också framgått att alla utskott inte hade fått ta del av rapporten i tid.
Vi rekommenderar revisorerna för listade bolag, banker och försäkringsbolag att fästa uppmärksamhet vid att revisorns tilläggsrapport uppfyller kraven i EU-förordningen och att den skickas i rätt tid till granskningsutskottet eller styrelsen.

Revisorns rapportering ska vara tydlig och rubricerad så att mottagaren kan konstatera rapportens karaktär. Revisorn ska lägga fram de föreskrivna ärendena på en tilläggsrapport och rapporten ska vara undertecknad och daterad. Rapportering i tillämpliga delar i annan än föreskriven form är inte tillräcklig.

Kravet på revisorns tilläggsrapport grundar sig på EU-förordningen 537/2014.

Enligt förordningen ska en revisor som utför lagstadgad revision av PIE-sammanslutningar lägga fram en skriftlig tilläggsrapport till granskningsutskottet eller styrelsen. I tilläggsrapporten ska resultaten av den lagstadgade revisionen förklaras och åtminstone innehålla de omständigheter som anges i artikel 11 i förordningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021