Allmänt om observationer vid kvalitetsgranskning av revisorer

PRS revisionstillsyn gick igenom 170 revisionsuppdrag vid kvalitetsgranskningarna. Vid kvalitetsgranskningarna har man gjort en observation per delområde, varvid en enskild observation kan innehålla flera brister.

År 2021 var de allmänna tyngdpunktsområdena för kvalitetsgranskningen följande:

  • granskning av omsättningen eller motsvarande intäkter
  • revision av omsättningstillgångar samt
  • granskning av uppgifter om närstående eller intressenter.

Om revisionsuppdraget inte innehöll väsentliga omsättningstillgångar, valdes någon annan väsentlig balanspost som prioritetsområde.

År 2021 prioriterades följande i kvalitetsgranskningarna inom den offentliga förvaltningen:

  • intern övervakning och riskhantering
  • koncernövervakning
  • offentlig upphandling.

Observationerna har klassificerats som observationer som påverkar resultatet och som observationer som inte påverkar resultatet.

  • Observationer som påverkar resultatet är sådana som ensamma eller tillsammans med andra observationer som påverkar resultatet anses orsaka avvikelse från god revisionssed.
  • Observationer som inte påverkar resultatet är återigen mindre avvikelser från de krav som ställts på revisionen och de anses inte ensamma eller tillsammans med andra motsvarande observationer orsaka avvikelse från god revisionssed.

I denna årsrapport presenterar revisionstillsynen de viktigaste iakttagelserna från kvalitetsgranskningen inom olika ämnesområden. De framförda observationerna har vi kunnat indela i olika klasser i olika uppdrag, eftersom revisionsuppdragens karaktär och omfattning påverkar de revisionsåtgärder som krävs. Observationernas betydelse och deras verkan på kvalitetsgranskningens resultat har vi bedömt uppdragsspecifikt tillsammans med andra observationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022