Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

Enligt artikel 26 i EU-förordningen (537/2014) ska revisionssammanslutningar som utför revision av företag av allmänt intresse och dessa sammanslutningars kvalitetskontrollsystem vara föremål för bedömning och testning med minst tre års mellanrum.

År 2021 granskades två revisionssammanslutningar och deras kvalitetskontrollsystem. Följande sammanslutningar granskades:

  • KPMG Oy Ab
  • Deloitte Ab.

Revisionstillsynen har ännu inte fattat beslut om kvalitetsgranskningarna och rapporteringen pågår fortfarande. År 2019 och 2020 var tre revisionssammanslutningar och deras kvalitetskontrollsystem föremål för kvalitetsgranskning under vartdera året. Revisionstillsynen fattade beslut om alla sex kvalitetsgranskningar under 2021.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022