Antalet undersökningsärenden 2021

Antalet pågående undersökningsärenden vid revisionstillsynen i början av 2021 var 33, och under året kom 88 nya undersökningsärenden in för behandling. Av dessa avgjordes 53 så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande, eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen, eller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 27 undersökningsärenden överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2021 pågick 41 undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Tabellen nedan visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2021 och 2020. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.

Källor för, antal av och behandling av undersökningsärenden 2021 och 2020
Källa för undersöknings-ärendePågående under-söknings-ärenden i början av året Nya under-söknings-ärenden under året Behandling vid revisions-nämnden under året
Behandling vid revisions-tillsynen under året
Pågående under-söknings-ärenden i slutet av året
Klagomål
2021 (2020)
31 (43) 54 (28) 11 (13) 49 (29) 25 (31)
Kvalitetsgranskning 2021 (2020) 1 (6) 11 (0) 10 (1) 1 (4) 1 (1)
Eget initiativ
2021 (2020)
1 (2) 23 (3) 6 (0) 3 (2) 15 (1)
Sammanlagt
2021 (2020)
33 (51) 88 (31) 27 (14) 53 (35) 41 (33)

På de följande sidorna behandlas revisionsnämndens och revisionstillsynens avgörandepraxis i avslutade och avgjorda undersökningsärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022