Internationellt myndighetssamarbete

På grund av reserestriktioner och andra restriktioner som gäller med anledning av coronaviruset, skedde det internationella myndighetssamarbetet på distans från och med mars. En del av de planerade evenemangen ställdes in på grund av den globala pandemin.

PRS globala tillsynssamarbete som medlem i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) fortsatte på distans. Tjänsteinnehavare vid revisionstillsynen deltog i IFIAR:s Enforcement- och Inspections-arbetsgrupper på distans. IFIAR:s årsmöte i april ställdes in. De nödvändiga beslut som stadgarna kräver, såsom personval och fastställande av IFIAR:s budget, fattades i ett skriftligt förfarande.

IFIAR:s centrala uppgift är globalt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna, bland annat om bästa tillsynspraxis, främjande av myndighetssamarbete, dialog med intressentgrupper inom revision samt höjning av revisionskvaliteten. I februari publicerade IFIAR en sammanfattande rapport om observationer vid kvalitetsgranskningar som medlemsorganisationer genomförde 2019. Medlemsföretag i de sex största nätverken av revisionssammanslutningar var föremål för kvalitetsgranskningarna 2019.

I Europeiska unionen är PRS revisionstillsyn medlemsorganisation i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) som samordnar regleringen av revisionsbranschen och tillsynssamarbetet. CEAOB:s ställning och uppdrag baserar sig på EU-lagstiftning (EU:s förordning 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG). CEAOB främjar samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen i EU:s medlemsstater, särskilt informationsutbyte, sakkunskap och bästa tillsynspraxis när uppdragen enligt EU:s lagstiftning genomförs. Tjänsteinnehavare vid revisionstillsynen medverkade aktivt i följande arbetsgrupper vid CEAOB: International Auditing Standards, Inspection, Enforcement och Market Monitoring.

Inget årligt möte kunde hållas inom det nordiska myndighetssamarbetet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021