Kvalitetsgranskningar

Alla revisorer och revisionssammanslutningar är föremål för de kvalitetsgranskningar som PRS revisionstillsyn utför. Kvalitetsgranskningarna utförs på ett riskbaserat sätt. Utgångspunkten är att de utförs med tre eller sex års mellanrum. PRS revisionstillsyn övervakar kvaliteten på revisionsarbetet genom att granska revisorernas och revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och utförandet av revisionsuppdrag. Tillsynen över revisorerna genom kvalitetsgranskningar är närmast förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionsarbetets kvalitet.

Under 2020 utvecklade vi ett arbetsprogram för små granskningsuppdrag. Det nya arbetsprogrammet införs i kvalitetsgranskningarna 2021. Under 2020 planerade vi också ett eget arbetsprogram för nya granskningar. Vi tillämpar det i nya granskningar under 2021.

Kvalitetssäkringsenheten vid revisionstillsynen fortsatte att ordna gemensamma möten (kliniker), där hela enheten diskuterar svåra ärenden eller ärenden som kräver tolkning, vilka kommit fram vid kvalitetsgranskningarna. Detta har visat sig vara ett fungerande arbetssätt. Under året ordnade vi 69 kliniker (42), där vi behandlade förutom enskilda frågor även observationer från kvalitetsgranskningarna utgående från kvalitetssäkringssakkunnigas förslag och bedömde deras inverkan på kvalitetsgranskningens resultat. Vi hade två möten med kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning. Kvalitetssektionen har i uppdrag att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat. Medlemmarna i kvalitetssektionen 2020 var OFR Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Vi började utveckla resultatsystemet för kvalitetsgranskningar genom att kartlägga olika alternativ. I november-december 2020 gjorde vi en enkät där revisorer och intressentgrupper gav värdefulla kommentarer och åsikter om kvalitetsgranskningens resultatsystem och dess utvecklingsobjekt.


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.03.2022