Kvalitetsgranskning av revisorer

Utgångspunkten är att revisorer är personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller sex års mellanrum. Därtill kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på ett riskbaserat sätt. Kvalitetsgranskningen genomförs av revisionstillsynens kvalitetssäkringssakkunniga.

Kvalitetsgranskning utförs genom att vi bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som vi har valt. Vi bedömer om revisionen kan anses vara utförd enligt god revisionssed. Läs mer om god revisionssed på PRS webbplats.

Avslutningsvis ger PRS revisionstillsyn ett kvalitetsgranskningsresultat till revisorn. Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan antingen vara godkänd eller underkänd. Ifall kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls, fortsätter vi kvalitetsgranskningen med en ny granskning (mellanresultat). Revisionstillsynen publicerade kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor den 21 april 2017.

Kvalitetsgranskningarna 2020

Under 2020 gavs ett avgörande eller resultatbeslut till 139 revisorer i fråga om kvalitetsgranskning. Av dessa hade 92 förordnats till kvalitetsgranskning år 2020. Kvalitetsgranskningen av två revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning år 2020, var oavslutad den 31 december 2020. Därtill gavs fem avgöranden eller beslut till revisorer, vars kvalitetsgranskning hade skjutits upp samma år som den hade förordnats. Av dessa hade fyra skjutits upp 2019 och en 2018. I fråga om kvalitetsgranskningar som var oavslutade samma år som de hade förordnats, gavs ett avgörande eller beslut till 40 revisorer för 2019 och till två revisorer för 2018.

Alla de revisorer som förordnades till kvalitetsgranskning 2019 har fått ett avgörande eller beslut. En av de revisorer som förordnades till kvalitetsgranskning 2018 fick inget avgörande eller beslut senast 31 december 2020.

I tabellen nedan visas en mer detaljerad sammanfattning av antalet utförda kvalitetsgranskningar per 31 december 2020:

Kvalitetsgranskningar per revisor20202019
Förordnad till kvalitetsgranskning102202
Kvalitetsgranskning inställd-7 -23
Kvalitetsgranskning skjuts upp för att utföras senare
-1 -4
Kvalitetsgranskningar som skjutits upp under tidigare perioder 5 0
Oavslutade kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden -2 -40
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden eller som skjutits upp under tidigare perioder 97 135
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnades 2019 40 n/a
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnades 2018 2 6
Kvalitetsgranskningar sammanlagt 139 141

Revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning

Revisorer förordnas till kvalitetsgranskning periodvis eller på ett riskbaserat sätt. Figuren nedan visar hur de 139 revisorer som fick ett resultatbeslut eller avgörande under 2020 fördelas mellan PIE-sammanslutningar, eller övriga sammanslutningar, och revisorer som arbetar ensamma.

Av de 139 revisorer som 2020 fick ett resultatbeslut eller avgörande om kvalitetsgranskning, arbetade 53 i PIE-revisionssammanslutningar och 86 arbetade ensamma eller i övriga revisionssammanslutningar. I fråga om PIE-revisionssammanslutningarna arbetade 14 av de granskade revisorerna på BDO Ab, åtta på Ernst & Young Ab, sju på PricewaterhouseCoopers Ab, sju på Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, sex på KPMG Oy Ab, fem på Moore Rewinet Oy, fyra på Idman Vilén Grant Thornton Oy och två på Auditus Tilintarkastus Oy (i dag Optilex Oy).

Resultat av kvalitetsgranskningar

Vid kvalitetsgranskningarna 2020 gick PRS revisionstillsyn igenom 133 revisionsuppdrag och gav 139 resultatbeslut eller avgöranden. Uppdragen gällde sammanslutningar som verkade på olika verksamhetsområden eller inom offentlig förvaltning. Resultaten av kvalitetsgranskningarna 2020 var följande:

I kvalitetsgranskningarna 2020 fick 69 revisorer (50 %) godkänt resultat och 11 revisorer (8 %) underkänt resultat. För 59 revisorer (42 %) fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning. Tre revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning fick inget resultatbeslut eller avgörande senast 31 december 2020. Av dessa förordnades två revisorer till kvalitetsgranskning år 2020 och en revisor år 2018.


Revisionstillsynen publicerar på sina webbsidor under våren 2021 en årsrapport där vi redogör för de observationer som gjorts i kvalitetsgranskningarna 2020. Gå till årsrapporten om kvalitetsgranskningar 2020


Utskriftsversion
Uppdaterad 30.03.2021