Övrig verksamhet

Marknadsuppföljning 

Övervakning av revisionsmarknaden är ett lagstadgat uppdrag för PRS revisionstillsyn. Uppdraget grundar sig på artikel 27 i EU:s revisionsförordning (PIE-förordning). På EU-nivå är syftet med utredningen om revisionsmarknaden att på nationellt plan samla in uppgifter om revisorer och revisionsmarknaden och skapa en gemensam EU-databas över uppgifterna. Det är EU-kommissionens uppdrag att sammanföra uppgifterna från EU-ländernas nationella myndigheter till en rapport på EU-nivå. Kommissionen skickar de nationella rapporterna också till vissa andra EU-myndigheter. CEAOB samordnar marknadsuppföljningen tillsammans med kommissionen. PRS revisionstillsyn deltog i övervakningen av revisionsmarknaden som medlem i CEAOB:s Market Monitoring-arbetsgrupp. PRS revisionstillsyn samlade in och skickade vidare marknadsuppföljningsuppgifterna för rapportering på EU-nivå.

I april 2020 publicerade PRS revisionstillsyn en nationell marknadsuppföljningsrapport över revisionsbranschen. Rapporten baserar sig på uppgifter från 2018 som samlats in från revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar våren 2019.

Samarbete med universitet 

PRS revisionstillsyn fortsatte att bidra med information och hjälp till vissa revisionsforskningsprojekt som genomfördes av universitetsforskare på doktorsnivå.

Myndighetssamarbete

PRS revisionstillsyn var också med i den nationella myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbetsgruppen sammanträdde tio gånger under 2020 och fortsätter sin verksamhet 2021.

En representant från PRS deltog i arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för en lättare granskning (så kallad review). Arbetsgruppen blev färdig med sitt betänkande i juni 2020.

Tjänsteinnehavare på PRS hade kontakt med tjänsteinnehavare på Finansinspektionen för att övervaka revisionskommittéernas verksamhet i PIE-sammanslutningar och för att utbyta information för tillsyn över revisorer i PIE-sammanslutningar.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021