Undersökningsärenden

Antalet pågående undersökningsärenden i början av 2020 var 51 (2019: 67), och under året kom 31 nya undersökningsärenden (52) in för behandling. Av dessa avgjordes 35 (31) så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande, eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen eller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 14 undersökningsärenden (37) överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2020 pågick 33 undersökningsärenden (51) vid revisionstillsynen.

Tabellen nedan visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2019 och 2020. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.

Källa för undersöknings-ärenden Pågående under-söknings-ärenden i början av året 2020 (2019) Nya under-söknings-ärenden under året 2020 (2019) Behandling vid revisions-nämnden under året 2020 (2019)Behandling vid revisions-tillsynen under året 2020 (2019)Pågående under-söknings-ärenden i slutet av året 2020 (2019)
Klagan 43 (44) 28 (37) 13 (12)29 (26)31 (43)
Kvalitetsgranskning 6 (17) 0 (14) 1 (23) 4 (2)1 (6)
Eget initiativ 2 (6) 3 (1) 0 (2) 2 (3) 1 (2)
Sammanlagt 51 (67)31 (52) 14 (37) 35 (31)33 (51)

Revisionsnämndens verksamhet

Revisionsnämnden sammanträdde 10 gånger (2019: 9). Undersökningsärendena gällde 9 CGR-revisorer (17), 4 GR-revisorer (19), två OFGR-revisorer (1) och 5 revisionssammanslutningar (7). (Inga OFR-revisorer var parter i besluten vare sig 2020 eller 2019).

Tabellen nedan visar uppgifter om behandlingen av undersökningsärenden vid revisionsnämnden. Förutom de påföljder som anges i tabellen meddelades en CGR-revisor ett tidsbundet förbud att verka som revisor i sex månader med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen.


OFGR 2020 (2019) GR 2020 (2019)CGR 2020 (2019) Sammanslutning 2020 (2019)
Anmärkning 1 (0) 0 (5)1 (5)0 (0)
Varning0 (1) 1 (8)2 (7)1 (0)
Återkallande av godkännande 0 (0) 0 (2)0 (0) 0 (0)
Påföljdsavgift 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Inga påföljder 1 (0) 3 (0) 5 (7) 5 (6)
Förfallit 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Sammanlagt 2 (1) 4 (17) 8 (19) 6 (6)

Förutom undersökningsärenden behandlade revisionsnämnden 26 omprövningsärenden (26). Omprövningsärendena gällde bedömning av svaren i revisorsexamina (12 ärenden), beslut om kvalitetsgranskningens resultat (10 ärenden), godkännande till revisorsexamina (1 ärende), beviljande av avvikelse från revisors längsta varaktighet för uppdrag (3 ärenden) och förordnande av revisor med stöd av 2 kap. 8 § i revisionslagen (1 ärende). Revisionsnämnden har i ärenden som gäller ändringssökande gett åtta utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen och Helsingfors förvaltningsdomstol samt ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet i fråga om ett lagstiftningsprojekt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021