Uppföljning och utvecklande av lagstiftning

Revisionstillsynen följde utvecklandet av revisionslagstiftningen internationellt och i hemlandet.

I november 2020 gav PRS ett utlåtande om en promemoria från den arbetsgrupp som förbereder en lättare granskning (så kallad review). Arbets- och näringsministeriet har tillsatt arbetsgruppen, och en representant från PRS deltog i den. Beredningsarbetet fortsätter under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Under 2020 pågick en livlig diskussion i Finland och i de övriga EU-länderna om vad ESEF-bokslutsrapportering (European Single Electronic Format) innebär och hur bestämmelseändringarna påverkar revision. Börsnoterade bolag ska i framtiden använda ESEF-rapportering. Diskussionen fördes under ledning av arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. I maj 2020 publicerade PRS revisionstillsyn ett ställningstagande om att det bokslut som ingår i ESEF-rapporten måste vara föremål för lagstadgad revision. Den lagstadgade revisionsberättelsen måste innehålla ett uttalande om revisionen av det bokslut som anknyter till ESEF-rapporten. Revisionen av bokslutsrapporteringen enligt ESEF-bestämmelserna ska utföras enligt de internationella revisionsstandarderna (ISA 700). Tillämpningen av kravet på ESEF sköts upp över årsskiftet och avgörs under 2021.

Revisionstillsynen tolkade tillämpningen av revisionslagen och EU:s revisionslagstiftning i praktiken genom att svara på förfrågningar från revisorer och representanter för företag.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021