Tillsyn över revisorer: kvalitetsgranskning

Alla godkända revisorer och revisionssammanslutningar är föremål för de kvalitetsgranskningar som PRS revisionstillsyn utför. Kvalitetsgranskningarna utförs på ett riskbaserat sätt, dock minst vart tredje eller vart sjätte år. PRS revisionstillsyn övervakar kvaliteten på revisionsarbetet genom att granska revisorernas och revisionssammanslutningarnas egna kvalitetskontrollsystem och utförandet av revisionsuppdrag. Tillsynen över revisorerna genom kvalitetsgranskningar är närmast förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionsarbetets kvalitet. Vid kvalitetsgranskning kan vi göra sådana observationer om revisorns eller revisionssammanslutningens verksamhet som leder till att revisionsnämnden handlägger ärendet som undersökningsärende.

År 2019 fortsatte revisionstillsynen att utveckla kvalitetsgranskningsprocesserna och granskningsprogrammen i synnerhet inom revision inom offentlig förvaltning. Vi bildade en kvalitetssektion för revision inom offentlig förvaltning, som har i uppdrag att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat. Medlemmarna i kvalitetssektionen 2019 var OFR Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Kvalitetssäkringsenheten vid revisionstillsynen fortsatte att ordna gemensamma möten (kliniker), där hela enheten diskuterar svåra ärenden eller ärenden som kräver tolkning vilka kommit fram vid kvalitetsgranskningarna. Detta har visat sig vara ett fungerande arbetssätt. Under året ordnade vi 42 (21) kliniker, där vi behandlade förutom enskilda frågor även observationer från kvalitetsgranskningarna utgående från kvalitetssäkringssakkunnigas förslag och bedömde deras inverkan på kvalitetsgranskningens resultat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021