Uppföljning och utvecklande av lagstiftning

Revisionstillsynen följde utvecklandet av revisionslagstiftningen internationellt och i hemlandet.

PRS revisionstillsyn gav sina kommentarer till arbets- och näringsministeriet om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Hösten 2021 blev revisionstillsynen informerad om att arbets- och näringsministeriet inte fortsätter beredningen av lagstiftningen om granskning som är lättare än revision. Revisionstillsynen hade deltagit i arbetet av den arbetsgrupp som beredde ärendet. Detta innebär att någon ny lindrigare lagstiftning om revision i små företag inte bereds i Finland för tillfället.

Ett annat aktuellt projekt var utkastet till den så kallade LCE-standarden. Utkastet utarbetades av IAASB:s (International Auditing and Assurance Standards Board) arbetsgrupp och publicerades i slutet av 2021. LCE (Less Complex Entities)-standarden är avsedd för revision av mindre komplexa sammanslutningar. Revisionstillsynen deltog i CEAOB:s arbetsgrupp för att kommentera utkastet till IAASB. Kommenteringen och utvecklingen av utkastet till LCE-standarden fortsätter under 2022.

Revisionstillsynen kommenterade ett utkast om ändring av 7 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen med motivering. Utkastet hade beretts på finansministeriets finansmarknadsavdelning. Syftet med förslaget är att förenhetliga praxis om offentliggörande av revisorns utlåtanden om emittenters ESEF (European Single Electronic Format)-bokslut.

Revisionstillsynen meddelade arbets- och näringsministeriet att i stället för ESEF-bokslut som objekt för egentlig lagstadgad revision borde nationellt klargörande lagstiftning och anvisningar för företag beredas.

I april 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till ett hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Förslaget till CSRD-direktivet innehåller krav för stora företag att rapportera om de delområden som hör till ansvarsfullhet och som anknyter till miljö, samhälle och god förvaltning i företag. Rapporteringsstandarderna bereds av en expertarbetsgrupp inom EFRAG. De uppgifter som rapporteras ska utarbetas och offentliggöras i ESEF-formatet.

Syftet med det föreslagna CSRD-direktivet är att förenhetliga hållbarhetsrapporteringen i EU och förbättra rapporteringens tillförlighet och jämförbarhet. I direktivförslaget ingår ett krav på bestyrkande av hållbarhetsrapporter, vilket enligt revisionstillsynen i princip borde genomföras i form av revision eller bestyrkande som ger rimlig säkerhet. Om direktivförslaget genomförs, kommer det att påverka kraven för godkännande av revisorer och eventuellt kraven för revisorer som redan är verksamma inom branschen.

Samtalet kring förslaget fortsätter i EU:s verksamhetsorgan år 2022. Revisionstillsynen kommenterade till arbets- och näringsministeriet ett U-skrivelseutkast som gäller direktivförslaget. Revisionstillsynen förbereder sig på de ändringar som direktivet orsakar och deltar i verkställighetsåtgärderna.

I slutet av 2021 offentliggjorde EU-kommissionen ett diskussionsunderlag om utveckling av företags rapportering under rubriken "Företagsrapportering – bättre kvalitet och efterlevnad". Målet med samrådet vars tyngdpunkt ligger på verksamheten inom finansmarknader är att åtgärda brister i det underliggande ekosystemet, öka skyddet för investerarna och stärka kapitalmarknadsunionens attraktionskraft.

I diskussionsunderlaget har tillsynskonstruktionen av bokslutsrapporteringen uppdelats i tre pelare: bolagsstyrning, revision och tillsyn. Temana i pelarna främjar kvaliteten och tillförlitligheten hos bokslutsrapporteringen.

Det offentliga samrådet om dokumentet anknyter även till eventuella ändringsbehov av EU:s årsbokslutsdirektiv, insynsdirektiv, revisionsdirektiv och EU:s revisionsförordning (PIE-förordning). Samrådet fortsätter år 2022 då kommissionen också inleder effektivitetsutvärderingarna av utvecklingsalternativen och beredningen av författningsutkast. För diskussionsunderlaget beredde revisionstillsynen sitt uttalande som ges under 2022. Dessutom förberedde revisionstillsynen sig för att ge CEAOB:s uttalande.

Revisionstillsynen tolkade år 2021 tillämpningen av revisionslagen och EU:s revisionslagstiftning i praktiken genom att svara på förfrågningar från revisorer och representanter för företag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022