Gå direkt till innehållet
Meny

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2019-2020

Inledning

I fråga om räkenskapsperioder som gick ut 15 december 2016 eller senare har det blivit obligatoriskt att i revisionsberättelserna för börsnoterade bolag inkludera ett avsnitt som redogör för områden av särskild betydelse för revisionen (Key Audit Matters, KAM). Avsnittet ska lyfta upp de områden som enligt revisorns professionella bedömning har varit de mest betydelsefulla i räkenskapsperiodens revision.

Revisionsberättelserna för sammanslutningar av allmänt intresse, vilka lämnas för räkenskapsperioder som inleddes 17 juni 2016 eller senare, ska enligt Artikel 10 i Europeiska unionens revisionsförordning 537/2014 (hädanefter EU-förordningen) dessutom inbegripa en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter.

I den här rapporten redde vi ut hurdana områden av särskild betydelse för revisionen revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade under åren 2019-2020 och hurdana ändringar som har skett i rapporteringen av områden av särskild betydelse. Därtill redde vi ut hur stor andel av de rapporterade områdena av särskild betydelse för revisionen som även utgjorde viktiga risker för väsentliga felaktigheter avsedda i Artikel 10.2 c i EU-förordningen.

Material


2020
2019
Börsbolag i slutet av föregående år 129
132
Listningar under året
4
2
Avförda ur Helsingforsbörsen
-4
-5
Börsbolag / Nasdaq OMX Helsingfors 129 129
- Berättelse lämnad i Sverige -4 -5
- Berättelse lämnad i Estland -1 -1
- Annan orsak -1 0
Bolag i materialet 123 123

Tabell 1: Antalet revisionsberättelser för börsnoterade bolag som undersökts i utredningen.

Det material som använts i rapporten omfattar 123 revisionsberättelser för år 2020 och 123 revisionsberättelser för år 2019. Rapporten omfattar i regel alla bolag som noteras på Helsingforsbörsens huvudlista med undantag av de vilkas revisionsberättelse har lämnats i Sverige eller i Estland och de vilka har fått ett köpeanbud för hela sin aktiestock innan deras bokslut och revisionsberättelse har offentliggjorts. Revisionsberättelserna som vi har använt i rapporten är inhämtade från börsnoterade bolagens webbplatser. Alla revisionsberättelser hade inte undertecknats, och i samband med upprättandet av rapporten har vi inte bekräftat om en likadan version har lämnats in för registrering.

75 revisionsberättelser för år 2020 och 80 revisionsberättelser för år 2019 ingick i granskningen av de i EU-förordningen avsedda viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter. Alla revisionsberättelser kunde vi inte använda eftersom en del inte hade specificerat vilka KAM-områden som också utgjorde viktiga risker för väsentliga felaktigheter avsedda i Artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

Områden av särskild betydelse för revisionen (Key Audit Matters, KAM)

Revisionsberättelsen ska omfatta områden av särskild betydelse för revisionen av såväl koncernen som moderbolaget. Över hälften av revisionsberättelserna (72 st. år 2020) nämner inga KAM-områden förknippade med moderbolaget, men nämner inte heller särskilt att det inte ingår några sådana KAM-områden i moderbolagets bokslut som borde redogöras för i berättelsen.

Enligt uppföljningen har det inte skett några betydande ändringar i rapporteringen av områden av särskild betydelse för revisionen. De tre områden av särskild betydelse för revisionen som rapporterats oftast är:

  • Intäktsföring av omsättningen (95 berättelser år 2020)
  • Värdering av goodwill (och immateriella tillgångar) (83 berättelser år 2020)
  • Värdering och existens av omsättningstillgångar samt dithörande reserver (34 berättelser år 2020).

Vad gäller de näst största för revisionen särskilt betydelsefulla områden som oftast rapporterats efter områdena omsättning, goodwill samt immateriella tillgångar och omsättningstillgångar, har dessa områden rapporterats i klart mindre grad och med en större spridning.

Bild 1: De för revisionen särskilt betydelsefulla områden, vilkas antal var minst fem stycken under båda granskningsåren.

Covid-19 pandemin påverkade inte nämnvärt de KAM-områden som ingick i revisionsberättelserna. Endast en revisionsberättelse omfattade ett KAM-område med direkt anknytning till pandemin.

Antalet för revisionen särskilt betydelsefulla områden

År 2020 rapporterades sammanlagt 321 KAM-områden (333 år 2019). 51,2 % av berättelserna för år 2020 (42,3 % för år 2019) innefattade högst två för revisionen särskilt betydelsefulla områden.

Bild 2: Antalet KAM-områden i berättelserna.

Revisionsberättelser sammanslutningsvis

Största delen, det vill säga 86,18 %, av revisionerna för börsnoterade bolag 2020 (89,43 % år 2019) är utförda av KPMG Oy Ab, Ernst & Young Ab och PricewaterhouseCoopers Ab.

Revisionssammanslutning
Revisionsberättelser 2020, st.
Revisionsberättelser 2019, st.
KPMG Ab
40
39
Ernst & Young Ab
35
36
PricewaterhouseCoopers Ab
31
35
Deloitte Ab
7 5
BDO Ab
2 2
Moore Rewinet Ab
1 1
Auditus Tilintarkastus Ab
1 1
Tietotili Audit Ab
1 1
Ab Tuokko Ltd
1 0
Undertecknaren är någon annan än revisionssammanslutningen 4 3

Tabell 2: Antalet undertecknade revisionsberättelser sammanslutningsvis.

De viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter enligt EU-förordningen

Enligt Artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014 ska en beskrivning som stöd till uttalandet ges i revisionsberättelsen av de mest betydelsefulla riskerna för väsentlig felaktighet (hädanefter risker avsedda i EU-förordningen) och en sammanfattning om hur revisorn har handlat med anledning av dessa risker. Alla KAM-områden är nödvändigtvis inte risker avsedda i EU-förordningen, däremot är alla risker avsedda i EU-förordningen också KAM-områden. Det fanns skillnader i revisionsberättelserna hur tydligt riskerna avsedda i EU-förordningen hade framförts. Det blev inte klart i alla berättelser vilka KAM-områden ansågs även vara risker avsedda i EU-förordningen.

Alla revisionsberättelser som hade granskats i samband med KAM-områden kunde inte användas i undersökningen av riskerna avsedda i EU-förordningen. I 45 berättelser (43 berättelser år 2019) konstaterades, att de i Artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014 avsedda viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter ingår i de för revisionen särskilt betydelsefulla områden som beskrivits, och de kunde därför inte identifieras. I tre berättelser hade inte riskerna avsedda i EU-förordningen nämnts överhuvudtaget eller de hade inte framförts så entydigt att de kunde ha tagits med i granskningen.

De 75 revisionsberättelserna som var föremål för granskningen omfattade sammanlagt 197 för revisionen särskilt betydelsefulla områden, av vilka 77 även hade definierats som risker avsedda i EU-förordningen.

Revisionsberättelserna omfattade oftast en risk avsedd i EU-förordningen. 24 revisionsberättelser eller 30 % av de analyserade berättelserna omfattade inga risker avsedda i EU-förordningen.

Bild 3: Antalet risker avsedda i EU-förordningen i berättelserna.

De tre vanligaste i EU-förordningen avsedda viktiga riskerna för väsentliga felaktigheter är intäktsföring av omsättningen, värdering av goodwill (och immateriella tillgångar), värdering och existens av omsättningstillgångar samt dithörande reserver. De här utgör 85,7 % av de identifierade i EU-förordningen avsedda viktiga riskerna för väsentliga felaktigheter.

Bild 4: Antalet vanligaste i EU-förordningen avsedda risker för väsentliga felaktigheter.
Utskriftsversion Uppdaterad 22.06.2021