Övrig tillsyn över revisorer

Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorernas verksamhet genom att behandla klagomål och andra anmälningar som gäller revisorernas och revisionssammanslutningarnas verksamhet. Vi följer revisorernas verksamhet via media och myndighets-samarbete och även på andra sätt på eget initiativ. Vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder.

Processen för undersökningsärenden kommer vi att utveckla i syfte att förkorta handläggningstiderna. Vi utvecklar vår analys av och kommunikation om undersökningsärenden och publicerar en årsrapport om behandlade undersökningsärenden.

Vi tillämpar vår riskbedömning, som vi har utarbetat som myndighet, för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi deltar i bekämpningen via myndighetssamarbete, och därtill vidtar vi också egna tillsynsåtgärder. Syftet med tillsynsåtgärderna är att säkerställa att revisorer och revisionssammanslutningar iakttar skyldigheterna i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi följer revisionssammanslutningarnas riskbedömningar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därtill övervakar vi hur de rutiner som revisionssamman-slutningar skapat tillämpas i fråga om deras funktionalitet och lagstadgade skyldigheter. Vid övervakningen beaktar vi förutom revisorer även rollen av skatterådgivare i revisionssammanslutningar vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi samarbetar med Finansinspektionen, Centralen för utredning av penningtvätt, Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Vi är med i myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.11.2020