Kvalitetskontroll av revision

En viktig, proaktiv del av revisionsbranschens tillsyn är kvalitetsgranskning av revisorer och revisionssammanslutningar. Syftet med kvalitetsgranskningen är att

  • främja revisionens höga kvalitet
  • öka förtroendet för revision
  • öka den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet.

Revisionstillsynens tjänstemän utför lagstadgade oberoende kvalitetsgranskningar av alla revisorer, oavsett om de arbetar ensamma eller i revisionssammanslutningar.

Kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning fortsätter att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat.

Fokusområdena för kvalitetsgranskningen av revisionsarbetet är, precis som i fjol, omsättning och omsättningstillgångar samt som nytt fokusområde granskning av uppgifter om närståendekretsen och intressenterna. Därtill ber vi att få information om riskbedömning och åtgärder för att svara på risker. Om en sammanslutning som har valts till granskning saknar ovan nämnda fokusområden, väljer vi någon annan väsentlig post som fokusområde. Fokusområdena för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning är intern kontroll och riskhantering, koncernövervakning och offentliga upphandlingar. Därtill ber vi att få information om riskbedömning och åtgärder för att svara på risker. Läs mer om kvalitetsgranskningar.

Revisionstillsynen fortsätter att utveckla kvalitetsgranskningsprocessen i synnerhet i anslutning till informationsöverföring om observationer och kommunikation. Revisionstillsynen uppskattar även verksamhetens utvecklingsbehov utifrån den respons som vi får på kvalitetsgranskningarna och den information som intressentgruppsenkäten ger oss. Vi fortsätter att ständigt utveckla systematiken i bedömningen av revisorernas kvalitetskontrollsystem och uppdragens kvalitet.

Revisionstillsynen utvecklar god revisionssed genom att informera om de iakttagelser som görs vid kvalitetskontrollen och att delta i dialogen med revisionsbranschen och intressentgrupperna.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020