Klagan

Vem som helst kan föra en klagan mot en revisors verksamhet. För att kunna föra en klagan krävs det inte att klaganden har del i saken som klagan gäller. Av klagan ska framgå vilken revisor som är föremål för klander, i vilket ärende och på vilka grunder. En skriftlig utredning kan bifogas till klagan. Revisionstillsynen begär alltid revisorn som är föremål för klagan att ge in ett svar till klagan utifrån skyldigheten att höra parter i enlighet med det som föreskrivs i förvaltningslagen.

Klagan kan lämnas in via e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi, via skyddad e-post på https://turvaviesti.prh.fi/ eller per post till Patent- och registerstyrelsen, Revisionstillsyn, 00091 PRH. Läs mer om skyddad e-post.

Enligt förvaltningslagen och högsta förvaltningsdomstolens praxis betraktas klaganden inte som part i ett revisionstillsynsärende. Revisorns svar lämnas inte automatiskt till klaganden. Klaganden kan på begäran få handlingar med anknytning till ärendet, med undantag av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Klaganden kan efter eget gottfinnande kommentera revisorns svar om han eller hon anser det behövligt. Revisionstillsynen delger beslutet i ärendet till klaganden. Klaganden är inte part i ärendet, vilket innebär att han eller hon inte har rätt att överklaga avgörandet. Klagan kan föras anonymt och det är gratis.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.10.2020