Ändring av stadgar

Du måste anmäla stadgeändringar till stiftelseregistret. Beslutet att ändra stadgarna får inte verkställas förrän det har registrerats.

En ändring av stadgarna införs i stiftelseregistret om de föreskrivna förutsättningarna för ändring av stadgarna uppfylls och om beslut om ändringen har fattats enligt lag.

En stiftelses ändamål ska ändras om det på grund av att förhållandena förändrats blivit omöjligt eller mycket svårt eller helt och hållet eller till betydande del onyttigt eller lagstridigt att använda stiftelsens medel för det bestämda ändamålet.

Observera: Det är fråga om en stödstiftelse om stiftelsens ändamål är att tillhandahålla förmåner för en sådan stiftelse, förening eller annan sammanslutning som är stiftelsens stiftare eller utövar bestämmande inflytande i stiftelsen och vars ägare, medlemmar eller andra förmånstagare inte har rätt till den stödmottagande sammanslutningens eller stiftelsens medel. Då måste det uttryckligen framgå av stadgarna att stiftelsen kan stödja stiftaren eller en aktör som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen. Läs mer om stödstiftelsens stadgar.

Bestämmelser om ändring av stadgarna finns i 6 kap. i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Förhandsgranskning av stadgeändringar

Innan en stiftelse har fattat beslut om att ändra stadgarna, kan den ansöka om att Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför en avgiftsbelagd förhandsgranskning av stadgeändringarna.

Om de ändrade stadgarna är förhandsgranskade, uteblir det steget att vi eventuellt ber stiftelsen rätta stadgarna eller att stiftelsen eventuellt måste hålla ytterligare möten, vilket medför att det går snabbare att handlägga anmälan om stadgeändring. Läs mer om förhandsgranskning.

Anmälan till stiftelseregistret

Anmäl beslutet om ändring av stadgarna omedelbart till stiftelseregistret. En ordinarie styrelseledamot är ansvarig för att anmälan görs till registret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Blankett Y4 och bilageblankett 17A

Blankett Y4 undertecknas av någon av styrelseledamöterna eller av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Obs! Verkställande direktören eller en person med rätt att företräda stiftelsen kan inte underteckna blanketten utan fullmakt.

Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga till anmälan

  • kopior av eller utdrag ur protokollet från de stiftelseorgans möten som har fattat beslut om stadgeändringen
  • de ändrade stadgarna i sin helhet
  • vid behov ett samtycke enligt 6 kap. 1 § i stiftelselagen

Om stiftelsens ändamål har ändrats, bifoga även en skriftlig motivering till ändringen.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att anmälan har behandlats.

Behandlingsavgiften är antingen 800 euro (icke-förhandsgranskad stadgeändring) eller 200 euro (förhandsgranskad stadgeändring). Läs mer om förhandsgranskning mot avgift.

Om du på samma gång anmäler ändring av stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, namntecknare, revisorer eller verkställande direktör, tar vi även ut en behandlingsavgift på 100 euro.

Anmälningar enligt den gamla lagen om stiftelser

Om ett organ i stiftelsen har fattat beslut innan den nya lagen trädde i kraft den 1 december 2015, ska den gamla lagen tillämpas på registreringar i samband med besluten samt på förfarandet i övrigt, om inte något annat anges i lagen om införande av stiftelselagen.

Ändring av stiftelsens ändamål

Närmare bestämmelser om ändring av stiftelsens ändamål finns i 6 kap. 2 § i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.03.2022