Anvisningar om bestämmelser om företrädande

I 4 § i lagen om införande av den nya stiftelselagen anges:

"En före den nya lagens ikraftträdande registrerad stadgebestämmelse om rätten för en funktionär i stiftelsen att teckna stiftelsens namn tolkas, så att stiftelsens styrelse med stöd av bestämmelsen kan ge namnteckningsrätt till en person som innehar en i stadgarna föreskriven ställning. En sådan bestämmelse ska ändras så att den stämmer överens med den nya lagen samtidigt som andra ändringar av stadgarna anmäls för registrering."

Hurdana namnteckningsbestämmelser gäller ovan nämnda lagbestämmelse?

Lagbestämmelsen tillämpas på stadgebestämmelser enligt den gamla lagen, i vilka det bestäms att stiftelsens

  • ombud
  • verksamhetsledare
  • styrelsens vice ordförande
  • sekreterare
  • kassör eller
  • någon annan fuktionär har utifrån sin ställning rätt att teckna stiftelsens namn.

Hur ska den gamla stadgebestämmelsen tolkas?

Den ovan nämnda namnteckningsbestämmelsen i stiftelsens stadgar kan inte längre tillämpas på samma sätt som under den gamla stiftelselagen.

Den gamla stadgebestämmelsens nya tolkning är att stiftelsens styrelse med stöd av stadgebestämmelsen kan fatta beslut att ge namnteckningsrätt till en person som innehar en i stadgarna föreskriven ställning.

Exempel

Stiftelsens stadgar enligt den gamla lagen innefattar en bestämmelse om att styrelsens vice ordförande har rätt att ensam teckna stiftelsens namn.

Innan den nya stiftelselagen fick styrelsens vice ordförande utifrån stadgebestämmelsen rätt att teckna stiftelsens namn när han eller hon blev vald till styrelsens vice ordförande.

Tillämpning av stadgebestämmelsen den 1 december 2015 och därefter: När stiftelsen vill att styrelsens vice ordförande har rätt att ensam företräda stiftelsen, måste styrelsen i sitt möte uttryckligen besluta att styrelsens vice ordförande X.X. beviljas rätt att ensam företräda stiftelsen, dvs. rätt att ensam teckna stiftelsens namn.

När ska stadgebestämmelsen ändras?

Det finns ingen särskild tidsfrist för att ändra stadgarna i nämnda undantagsfall. Lämna in ändringen när stiftelsen gör andra ändringar i sina stadgar.

Vilka bestämmelser om namnteckning behöver inte ändras?

Enligt den nya stiftelselagen är sådana bestämmelser om företrädande tillåtna, i vilka företrädandet grundar sig på personens ställning som

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot eller styrelsesuppleant
  • verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.


Rätten att företräda stiftelsen kan inte bindas till någon annan stadgeenlig ställning än de ovannämnda.

Exempel

Stiftelsens stadgar enligt den gamla lagen innefattar en bestämmelse om att styrelsens ordförande ensam eller två styrelseledamöter tillsammans tecknar stiftelsens namn. En sådan stadgebestämmelse behöver inte ändras och bestämmelsen tillämpas på samma sätt som när den gamla stiftelselagen var i kraft. Det finns således inget behov av att separat ge rätt att företräda stiftelsen till styrelseordföranden eller till en styrelseledamot, utan rätten att företräda stiftelsen (teckna stiftelsens namn) grundar sig på att personen har blivit vald till ifrågavarande ställning.

Vid behov är det möjligt att i stiftelsens stadgar bestämma att styrelsen kan ge rätt att företräda stiftelsen till någon av dess ledamöter, till verkställande direktören eller till någon annan namngiven person.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2022