Personer med rätt att företräda stiftelsen

Rätten att företräda stiftelsen kan grunda sig på lag, en bestämmelse i stiftelsens stadgar eller en rätt som stiftelsens styrelse gett en namngiven person. Styrelsen kan ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda stiftelsen om stadgarna innehåller en bestämmelse om det. Styrelsen kan när som helst återkalla rätten.

Anmälan till stiftelseregistret

Om det sker förändringar i personerna med rätt att företräda stiftelsen, anmäl ändringarna till stiftelseregistret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Blankett Y4, bilageblankett 17A och personuppgiftsblankett

Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Ange på blanketten hur den berättigade företräder stiftelsen (ensam/tillsammans med vem).

Obs! Ange personbeteckningar och hemadresser endast på personuppgiftsblanketten och inte på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Bilagor

Bifoga en försäkran av en styrelseledamot om att de personval som gjorts och anmälts är riktiga och att stiftelsen innehar de beslut som de anmälda ärendena baserar sig på, om du inte lämnar in försäkran på bilageblankett 17A. Försäkran kan också ges av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Obs! Bifoga inte sådana handlingar som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har behandlats. Ändringsanmälan kostar 100 euro. Stiftelsen kan samtidigt anmäla ändringar som gäller förvaltningsrådet, verkställande direktören, revisorer eller styrelsen utan extra kostnad.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019