Styrelse

Minst tre och högst sju ordinarie ledamöter ska väljas till styrelsen om inte annat bestäms i stiftelsens stadgar. Observera att styrelsen måste ha minst tre ordinarie ledamöter. I stiftelsens stadgar kan det även bestämmas om val av ersättare i styrelsen.

Anmälan till stiftelseregistret

Om det sker förändringar i sammansättningen av stiftelsens styrelse, anmäl ändringarna omedelbart till stiftelseregistret. De ordinarie styrelseledamöterna och verkställande direktören är ansvariga för att anmälan görs till registret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Blankett Y4, bilageblankett 17A och personuppgiftsblankett

Anmäl styrelsen i sin helhet på blanketterna. Ange den nya styrelsen i sin helhet på blanketterna även om endast några av styrelseledamöterna byts ut.

Använd stiftelseregistrets blanketter för att anmäla personernas namn och födelsedatum.

Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla personernas namn och personbeteckningar. På samma personuppgiftsblankett ska du anmäla namn och adress för utländska personer. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga en försäkran av en styrelseledamot om att de personval som gjorts och anmälts är riktiga och att stiftelsen innehar de beslut som de anmälda ärendena baserar sig på, om du inte lämnar in försäkran på bilageblankett 17A. Försäkran kan också ges av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har behandlats. Ändringsanmälan kostar 100 euro. Stiftelsen kan samtidigt anmäla ändringar som gäller förvaltningsrådet, personer med rätt att företräda stiftelsen, revisorer eller verkställande direktören utan extra kostnad.

Tips

Behörighet

Juridiska personer, minderåriga, de som är försatta i konkurs eller i näringsförbud, eller de för vilka det har förordnats en intressebevakare eller vars handlingsbehörighet har begränsats, får inte vara styrelseledamöter.

Om du anmäler en person som inte har en finländsk personbeteckning, bifoga till exempel en styrkt kopia av hans eller hennes pass.

Personer som bor utomlands

Minst en styrelseledamot ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om inte PRS beviljar stiftelsen dispens från detta krav. Läs mer om tillståndsförfarandet för personer bosatta utomlands.

Egen anmälan om att uppdrag upphör

Styrelseledamöter/ersättare kan också själva anmäla till stiftelseregistret att deras uppdrag har upphört. Läs mer om upphörande av uppdrag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019