Upphörande av uppdrag

Anmälan till stiftelseregistret

De stiftelser som antecknats i stiftelseregistret har lagstadgad skyldighet att omedelbart anmäla ändringar i de uppgifter som införts i stiftelseregistret (se 11 § i företags- och organisationsdatalagen).

Samtliga personer som antecknats i stiftelseregistret och som avgått, eller vars uppdrag annars har upphört, kan själva göra ändringsanmälan.

När är det skäl att anmäla egen avgång eller upphörande av uppdrag?

Om stiftelsens organ försummar sin skyldighet att anmäla ändringar av ansvarspersoner, kan det i stiftelseregistret kvarstå föråldrade uppgifter om personer som antecknats i registret. Då ligger det i personens eget intresse att anmäla avgång eller upphörande av uppdrag. Den som avgått från sin post som antecknats i stiftelseregistret, eller vars uppdrag som antecknats i registret har upphört, får själv göra anmälan om detta.

Själva avgången eller upphörandet av uppdrag verkställs inte genom anmälan till stiftelseregistret, utan genom att följa de bestämmelser i lagen som gäller uppdraget eller ställningen i fråga. I stiftelseregistret antecknas inte den tidpunkt då den faktiska avgången har skett, utan endast dagen då anmälan registrerades.

Blanketter

Blankett Y4

Ange på blanketten under "Ytterligare information" till exempel: "Jag, NN., har avgått från stiftelsens styrelse." Obs! Ange inte personbeteckningen när du anmäler upphörande av uppdrag.

I samband med anmälan om egen avgång kan du inte anmäla andra ändringar i registeruppgifterna, inte ens en ny adress för stiftelsen. Vi rekommenderar att du fyller i dina uppgifter i fältet "Person eller företag (t.ex. ombud) som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan till handels- eller stiftelseregistret" på blanketten, eftersom vi skickar ett handelsregisterutdrag om utförd registrering till anmälaren. Om du inte fyller i detta fält, skickar vi registerutdraget till stiftelsens adress.

Blanketten undertecknas av den person som avgått eller av den som han eller hon har befullmäktigat. Om du anmäler flera personers avgång eller upphörande av uppdrag på samma blankett, ska var och en som avgått underteckna blanketten, eller den som han eller hon har befullmäktigat.

Bilagor

I regel behövs inga bilagor. Ifall blanketten har undertecknats med stöd av fullmakt, bifoga den till anmälan. Om den befullmäktigade personen undertecknar anmälan, bifoga antingen fullmakten i original (om det är fråga om en blankofullmakt) eller en styrkt kopia av den.
Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll eller avtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Anmälan är avgiftsfri

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019