Verkställande direktör

Enligt stiftelselagen är verkställande direktör ett frivilligt organ. I stiftelsens stadgar kan det bestämmas att stiftelsen har eller kan ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktören.

Anmälan till stiftelseregistret

Anmäl val av verkställande direktör omedelbart till stiftelseregistret. Stiftelsens ordinarie styrelseledamöter är ansvariga för att anmälan görs till registret.

Om verkställande direktören eller dennes ställföreträdare ändras, anmäl ändringarna omedelbart till stiftelseregistret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Blankett Y4, bilageblankett 17A och personuppgiftsblankett

Använd stiftelseregistrets blanketter för att anmäla verkställande direktörens namn och födelsedatum. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla personernas namn och personbeteckningar. På samma personuppgiftsblankett ska du anmäla namn och adress för utländska personer. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga en försäkran av en styrelseledamot om att de personval som gjorts och anmälts är riktiga och att stiftelsen innehar de beslut som de anmälda ärendena baserar sig på, om du inte lämnar in försäkran på bilageblankett 17A. Försäkran kan också ges av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll eller avtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har antecknats i stiftelseregistret. Ändringsanmälan kostar 100 euro. Stiftelsen kan samtidigt anmäla ändringar som gäller förvaltningsrådet, personer med rätt att företräda stiftelsen, revisorer eller styrelsen utan extra kostnad.

Tips

Behörighet

Juridiska personer, minderåriga, de som är försatta i konkurs eller i näringsförbud, eller de för vilka det har förordnats en intressebevakare eller vars handlingsbehörighet har begränsats, får inte vara verkställande direktör. Verkställande direktören kan inte vara ledamot i förvaltningsrådet.

Personer som bor utomlands

Verkställande direktören och den eventuella ställföreträdaren ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om inte PRS beviljar stiftelsen dispens från detta krav. Om verkställande direktören inte har en finländsk personbeteckning, bifoga till exempel en styrkt kopia av hans eller hennes pass. Läs mer om tillståndsförfarandet för personer bosatta utomlands och om anmälning av utländska personer till stiftelseregistret.

Egen anmälan om att uppdrag upphör

Verkställande direktören kan också själv anmäla till stiftelseregistret att hans eller hennes uppdrag har upphört. Läs mer om upphörande av uppdrag.


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019