Bildande och registrering

En stiftelse kan bildas antingen genom en stiftelseurkund eller ett testamentariskt förordnande. I båda förfaranden bildas stiftelsen när den antecknas i stiftelseregistret. Inget separat tillstånd för grundande behövs för att bilda en stiftelse. Bestämmelser om bildande av stiftelse finns i 2 kap. i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen FINLEX..

En stiftelse som bildas ska ha ett grundkapital på minst 50 000 euro.

Stödstiftelsens stadgar

Läs våra anvisningar om stödstiftelsens stadgar om du ska bilda en stiftelse vars ändamål är att tillhandahålla förmåner för en sådan stiftelse, förening eller annan sammanslutning som är stiftelsens stiftare eller utövar bestämmande inflytande i stiftelsen och vars ägare, medlemmar eller andra förmånstagare inte har rätt till den stödmottagande sammanslutningens eller stiftelsens medel. Läs mer om stödstiftelsens stadgar.

Förhandsgranskning av stadgar

Stiftaren kan i förväg ansöka om att Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför en avgiftsbelagd förhandsgranskning av stadgarna för stiftelsen som ska bildas. Om stadgarna är förhandsgranskade uteblir det steget att vi eventuellt ber stiftelsen rätta stadgarna, vilket medför att det går snabbare att handlägga grundanmälan till stiftelseregistret. Läs mer om förhandsgranskning.

Grundanmälan för stiftelse

En stiftelse ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att stiftelseurkunden undertecknades. I annat fall förfaller bildandet. Om testatorn har undertecknat stiftelseurkunden, ska anmälan göras inom tre månader från det att testamentet vann laga kraft. PRS kan av grundad anledning förlänga den utsatta tiden för en grundanmälan.

Blanketter

Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer om personbeteckningar och hemadresser.

Blankett Y1 undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av den som ledamoten har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga till anmälan

  • stiftelseurkunden i original eller som en på tjänstens vägnar styrkt kopia
  • stiftelsens stadgar
  • om stiftelsen bildas genom ett testamentariskt förordnande, redogörelse om att testamentet har vunnit laga kraft
  • yttrande av stiftelsens revisor om att stiftelsens grundkapital har betalats till stiftelsen och att bestämmelserna i stiftelseurkunden och stadgarna även i övrigt har iakttagits i fråga om grundkapitalet och att stiftelsen har en budget, verksamhetsplan och finansieringsplan som avses i 2 kap. 4 § i stiftelselagen

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 800 euro. Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har behandlats. Om stiftelsens stadgar är förhandsgranskade är avgiften för anmälan 200 euro. Läs mer om förhandsgranskning mot avgift.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2020