Tillstånd för personer bosatta utomlands

Personer som är fast bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som styrelseledamot eller verkställande direktör i en stiftelse. Det är inte medborgarskapet som avgör behovet av tillstånd.

Behovet av tillstånd

Verkställande direktören för stiftelsen ska vara bosatt inom EES och minst en styrelseledamot ska vara bosatt eller ha sin hemvist inom EES, om inte PRS beviljar stiftelsen dispens från detta krav.

Ordinarie styrelseledamot/styrelsesuppleant

Inget tillstånd behövs om minst en av styrelseledamöterna har sin hemvist inom EES-området. I annat fall måste PRS tillstånd sökas. Obs! Här betraktar vi de ordinarie ledamöterna respektive suppleanterna var för sig.

Exempel: Stiftelsens styrelse består av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.
De ordinarie ledamöterna: En bor i Finland, en i Sverige och en annan i Japan.
Suppleanten: Suppleanten bor i Tyskland.

PRS tillstånd behövs inte eftersom minst en av de ordinarie ledamöterna och en av suppleanterna bor inom EES-området.

De ovan nämnda principerna tillämpas också på förvaltningsrådsledamöter och suppleanter samt likvidatorer.

Ansökan om tillstånd

Sök tillstånd med en skriftlig, fritt formulerad ansökan på svenska eller på finska. Om stiftelsen söker flera tillstånd, kan den lämna in en enda ansökan där alla sökta tillstånd och sökanden specificeras.

Ansökan ska ange följande:

  • sökandens namn, medborgarskap, hemvist och stat där sökanden har sin hemvist
  • det/de tillstånd som söks (t.ex. tillstånd att verka som styrelseledamot i stiftelsen)
  • namnet på stiftelsen som tillståndsansökan avser (ange också FO-numret om stiftelsen redan har det)
  • motivering till varför tillståndet är nödvändigt
  • postadressen till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.

Ansökan ska förses med datum och undertecknas av varje sökande eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

När den befullmäktigade undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagorna till tillståndsansökan

Om sökanden saknar finländsk personbeteckning, bifoga en kopia av sökandens pass.
Därtill behövs en översättning till svenska eller finska av ansökans bilagor på främmande språk.

Om stiftelsen söker tillstånd när den bildas, behövs styrkta kopior av stiftelseurkunden och stiftelsens stadgar.

Om stiftelsen när den bildas söker tillstånd för uppdraget som verkställande direktör, behövs en kopia av valbeslutet, dvs. styrelseprotokollet eller stiftelseurkunden.

Om en redan registrerad stiftelse söker tillstånd vid byte av styrelse, förvaltningsråd eller verkställande direktör, behövs en styrkt kopia av protokollet från det möte som fattat beslutet om valet.

Ansökningsavgift

Du betalar en ansökningsavgift på 120 euro för varje tillståndsärende som blivit avgjort. Om du söker tillstånd för tre styrelseledamöter, betalar du tre avgifter (sammanlagt 360 euro). PRS tar ut avgiften i efterhand när ett beslut om ett beviljat eller förvägrat tillstånd har fattats. Om PRS skickar både beslutet och fakturan per post till dig, tillkommer ett leverans- och faktureringstillägg på 12 euro.

Om du anmäler ett ärende som PRS har gett tillstånd till, bifoga en styrkt kopia av tillståndsbeslutet till anmälan.

Skicka ansökan till:

PRS, Stiftelseregistret
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019