Förhandsgranskning

Stiftaren kan med en skriftlig ansökan be att Patent- och registerstyrelsen (PRS) förhandsgranskar stadgarna för en stiftelse som ska bildas, och en registrerad stiftelse kan ansöka om förhandsgranskning av sina stadgeändringar.

Förhandsgranskningen är giltig i två år från PRS beslut. Inom den perioden kan du lämna in en grundanmälan eller en anmälan om stadgeändring till stiftelseregistret på basis av förhandsgranskningen: i detta fall är behandlingsavgiften lägre än för en anmälan som innehåller stadgar som inte har förhandsgranskats.

Ange på anmälningsblanketten att PRS har utfört en förhandsgranskning. Observera att om de stadgar som PRS förhandsgranskat senare har ändrats, betalar du en behandlingsavgift för en icke-förhandsgranskad grundanmälan eller ändringsanmälan.

Bestämmelser om förhandsgranskningen och vad den innebär finns i 13 kap. 20 § i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ansökan

Ansök om förhandsgranskning med en fritt formulerad ansökan. Ange sökandens kontaktuppgifter och kontaktpersonens adress, e-post och telefonnummer.

När en stiftelse bildas undertecknas ansökan av någon av stiftarna. Om det är fråga om en stadgeändring, undertecknas ansökan av en behörig person på stiftelsens vägnar.

Bilagor

  • Bifoga till ansökan de stadgar som ska granskas.
  • Om stiftelsen önskar ändra sitt ändamål, bifoga även en skriftlig motivering till ändringen.

Behandlingsavgift

Vi skickar en faktura på behandlingsavgiften efter det att ärendet har behandlats. Behandlingsavgiften är 800 euro.

Inlämning

Du kan lämna in ansökan:

  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Stiftelseregistret, 00091 PRH
  • genom att lämna in handlingarna personligen till vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C i Helsingfors.

Tips

Anmälan om stadgeändring efter förhandsgranskningen

När du lämnar in en anmälan om stadgeändring som baserar sig på förhandsgranskade stadgar, bifoga en kopia av protokollet från det organ som fattade beslut om stadgeändringen.

Om stadgarna godkänns i enlighet med förhandsgranskningen vid stiftelsens möte, behöver du inte lämna in de nya godkända stadgarna tillsammans med stiftelsens ändringsanmälan om det i beslutsprotokollet anges att mötet "utan ändringar godkänner de stadgar som PRS förhandsgranskade den XXXXX 201X".

Ändring av stiftelsens ändamål

Närmare bestämmelser om ändring av stiftelsens ändamål finns i 6 kap. 2 § i stiftelselagen, se författningsdatabasen FINLEX.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2019