Likvidation

En stiftelse kan försättas i likvidation, om:

  1. den har bildats för viss tid och den utsatta tiden har löpt ut
  2. den har bildats under vissa förutsättningar men förutsättningarna finns inte längre
  3. det har blivit omöjligt eller väsentligen försvårats, eller det är helt och hållet eller till betydande del onyttigt, eller det strider mot lag att använda stiftelsens medel för det angivna ändamålet och stiftelsens ändamål kan inte ändras.

När stiftelsen bildas kan annat bestämmas i stadgarna om förutsättningarna för upplösning av stiftelsen.

Likvidationen börjar när beslutet om den har registrerats.

Förutsättningar för registrering av likvidation

Likvidationens början förs in i stiftelseregistret om Patent- och registerstyrelsen (PRS) anser att de föreskrivna förutsättningarna för försättande i likvidation uppfylls, och om beslutet om försättande i likvidation har fattats enligt lag.

I samband med att stiftelsen försätts i likvidation kontrollerar vi att stiftelsen har lämnat in alla sina bokslut till PRS.

Anmälan om likvidation och likvidatorer

När en stiftelse har fattat beslut om att den ska gå i likvidation och om likvidatorerna, ska styrelsen utan dröjsmål göra en registeranmälan om beslutet.

Vem kan utses till likvidator?

Likvidatorn måste vara en fysisk person. De följande kan inte utses till likvidator: minderåriga, de som har satts i konkurs, de som har meddelats näringsförbud, de för vilka en intressebevakare har förordnats eller de vars handlingsbehörighet har begränsats. Däremot kommer stiftelsens styrelseledamöter eller verkställande direktör, personer utanför stiftelsen (till exempel advokater) eller någon annan som har accepterat uppdraget mycket bra i fråga som likvidator.

Blanketter

Blankett Y4, bilageblankett 17A och personuppgiftsblankett

En styrelseledamot eller en person som ledamoten har befullmäktigat ska underteckna ändringsanmälan. Bifoga fullmakten i original (om det gäller en blankofullmakt) eller en styrkt kopia av fullmakten.

Bilagor

  • Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet eller förvaltningsrådsprotokollet till din anmälan.
  • Protokollet eller utdraget ska innehålla beslutet om försättande av stiftelsen i likvidation, motivering till försättande i likvidation (12 kap. 3 § i stiftelselagen), beslut om val av likvidator samt beslut om hur stiftelsens tillgångar ska användas om stiftelsen upplöser sig.
  • Protokollsutdraget behöver inte innehålla de av mötet fattade besluten som inte anmäls till stiftelseregistret.

Se 12 kap. 3 § i stiftelselagen i författningsdatabasen Finlex.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 100 euro. Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att stiftelsens anmälan har behandlats.

Offentlig stämning på borgenärerna

Likvidatorerna ska söka offentlig stämning på stiftelsens borgenärer. Du kan söka offentlig stämning med samma anmälan som du använder för att anmäla om likvidation och om likvidatorerna. I bilageblankett 17A finns ett särskilt fält för att söka offentlig stämning. Likvidatorerna undertecknar ansökan på sida två i blankett Y4.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 210 euro. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan om slutredovisning och upplösning av stiftelsen

När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag ska de utan ogrundat dröjsmål ge en slutredovisning över likvidationen, som föreskrivs i 12 kp. 15 § i stiftelselagen.

Likvidatorn ska anmäla slutredovisningen för registrering inom 6 månader från slutredovisningsdagen. Använd blankett Y4 och bilageblankett 15 för att lämna in din anmälan. Stiftelsen anses upplöst när PRS har registrerat slutredovisningen (se 12 kap. 16 § i stiftelselagen).

Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Bilagor

Bifoga till din anmälan slutredovisningen samt en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Behandlingsavgift

Anmälan är avgiftsfri.


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019