Grundande och registrering av stiftelse

En stiftelse kan grundas på två sätt, antingen genom en stiftelseurkund eller genom ett testamente. Processen att grunda en stiftelse har två faser: först ska tillstånd om att grunda en stiftelse ansökas hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) och efter det, om PRS har beviljat tillstånd, ska en anmälan lämnas in till stiftelseregistret.

Allmänt om förordnande om grundande

"Vill någon avstå egendom för grundande av självständig stiftelse upprätte däröver stiftelseurkund. Om grundande av självständig stiftelse efter stiftarens död skall förordnas i skriftligt testamente." (1 § i lagen om stiftelser, Statens författningsdatabas FINLEX).

En stiftelse grundas genom stiftelseurkund eller ett skriftligt testamente. I förordnandet ska stiftelsens ändamål och den egendom som tillfaller stiftelsen nämnas. Stiftelseurkunden ska dateras, undertecknas av stiftaren/stiftarna och bestyrkas av två personer. Om upprättande av testamente och dess formella krav stadgas i ärvdabalken.

Förutsättning för tillstånd att grunda en stiftelse är att stiftelsens ändamål är nyttigt. PRS kan dock inte bevilja tillstånd om stiftelsens ändamål är att bedriva affärsverksamhet eller om dess huvudsakliga syfte uppenbart är att ge stiftaren eller stiftelsens funktionärer direkt ekonomisk nytta. PRS kan inte heller bevilja tillstånd att grunda stiftelsen om den egendom som tillfaller stiftelsen är mindre än 25 000 euro eller står i ett sådant förhållande till stiftelsens ändamål att förutsättningar för att grunda stiftelsen inte finns.

Ansökan om tillstånd att grunda en stiftelse och fastställande av stiftelsens stadgar

Ansökan om tillstånd att grunda en stiftelse och fastställande av de för stiftelsen godkända stadgarna görs hos PRS genom en skriftlig, fritt formulerad ansökan. Skicka ansökan och bilagorna i ett exemplar till Patent- och registerstyrelsen, PB 1150, 00101 Helsingfors.

PRS skickar beslutet om tillstånd till grundande per post till stiftelsen.

Behandlingsavgift

Avgiften för behandling av tillstånd att grunda en stiftelse är 1680 euro. Se prislista och betalningsanvisningar.

Dokumentmallar för stiftelser (pdf, 0.09 Mt)

Vi har avfattat ovan stående handlingar som kan användas som modell för utarbetande av handlingar som ska lämnas in till stiftelseregistret. Det är frivilligt att använda modellstadgar.

Att grunda en stiftelse genom stiftelseurkund

Till ansökan ska följande fogas:

 • stiftelseurkunden i original eller på tjänstens vägnar styrkt kopia
 • de för stiftelsen godkända stadgarna
 • om stiftaren är en sammanslutning, en styrkt kopia av protokollet från det organs möte som enligt lagstiftningen om sagda sammanslutning har rätt att fatta beslut om grundande av stiftelse och överlåtande av den egendom som ska tillfalla stiftelsen
 • av protokollet ska framgå att sagda sammanslutning för sin del har beslutat att grunda en stiftelse, överlåta stiftelsen den egendom som nämns i stiftelseurkunden samt godkänt stiftelseurkunden och de för stiftelsen uppgjorda stadgarna
 • vid behov en utredning över att sammanslutningens ovan nämnda beslut vunnit laga kraft, dvs. klandertalan som avses i lagstiftningen om sammanslutningar har inte väckts under föreskriven tid
 • när någon annan än stiftaren har rätt att utse medlemmar till stiftelsens organ, samtycke av den som utsetts att sköta uppdraget
 • en ojävig sakkunnigs uppskattning av den egendoms värde som ska tillfalla stiftelsen, om stiftelsen vid dess grundande överlåts annat än pengar, såvida egendomens värde inte är allmänt känt
 • eventuella andra utredningar

Att grunda en stiftelse genom testamente

Till ansökan ska följande fogas:

 • testamentet i original eller på tjänstens vägnar styrkt kopia
 • stadgar som uppgjorts för stiftelsen på grund av testamentet
 • utredning över att testamentet tillkännagivits på sätt som stadgas i ärvdabalken
 • utredning över att testamentet vunnit laga kraft
 • styrkt kopia av bouppteckningen med tillhörande släktutredning
 • styrkt kopia av arvskifteshandlingen när den är nödvändig för utredning av den egendom som ska tillfalla stiftelsen
 • samtycke till uppdraget av den som berättigats att enligt stiftelsens stadgar utse medlemmar till stiftelsens organ, såvida erhållet samtycke inte framgår av andra handlingar som bifogats ansökningen om tillstånd för grundande
 • eventuella andra utredningar

Anmälan om stiftelse till stiftelseregistret

Stiftelsen innehar rättshandlingsförmåga, när den har införts i stiftelseregistret.


En stiftelse som fått tillstånd för grundande anmäls för införande i stiftelseregistret när de i stadgarna nämnda organen har utsetts och de har konstituerat sig och styrelsen har mottagit egendomen som tillfaller stiftelsen. Anmälan om stiftelse till stiftelseregistret förutsätter dessutom att stiftelsens revisorer har konstaterat att egendomen har överlåtits till stiftelsen. Om fast egendom överlåts till stiftelsen ska dessutom en kopia av en handling för överlåtelse av fast egendom bifogas anmälan. Den som på stiftelsens vägnar har mottagit egendomen ska också ha undertecknat överlåtelsehandlingen.

Stiftelseregisteranmälan

Blankett

 • Y1 och bilageblankett 11. Blanketterna får du från Företags- och organisationsdatasystemets webbplats www.ytj.fi.
 • En styrelsemedlem eller en person som medlemmen har befullmäktigat ska underteckna anmälan. Bifoga fullmakten i original (om det är frågan om en blankofullmakt) eller en styrkt kopia av fullmakten.

Bilagor

 • Styrkt kopia av protokollet från de organs möten där medlemmar till styrelsens organ, namntecknare och revisorer har valts och rätt att teckna stiftelsens namn har beviljats.
 • Om i stiftelseurkunden har förordats att fast egendom överlåts till stiftelsen ska till anmälan dessutom bifogas en kopia av en handling för överlåtelse av fast egendom. Den som på stiftelsens vägnar har mottagit egendomen ska också ha undertecknat överlåtelsehandlingen.
 • Medlemmar i stiftelsens stadgeenliga delegation/förvaltningsråd kan anmälas på en separat fritt formulerad bilaga.

Behandlingsavgift

 • Anmälan är avgiftsfri

Tidsfrist

 • En stiftelse ska anmälas till stiftelseregistret inom sex månader från det att tillståndet att grunda stiftelsen beviljades. I annat fall förfaller tillståndet för grundande.

Kontaktinformation

Skicka blanketten i ett exemplar till adressen:

PRS-Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Du kan också lämna in anmälan direkt till Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningens serviceställen, närings-, trafik- och miljöcentralerna eller magistraterna.


Efter att stiftelsen har antecknats i stiftelseregistret, skickar vi till stiftelsen ett utdrag ur stiftelseregistret.