Stiftelsens namn och bifirma

Stiftelsens namn

En registrerad stiftelses namn ska innehålla orden "registrerad stiftelse" eller motsvarande förkortning "sr". Om stiftelsen har ett namn på svenska, ska namnet innehålla orden "registrerad stiftelse" eller förkortningen "sr". Om stiftelsen utöver det svenska eller finska namnet har ett namn på ett annat språk, ska namnet innehålla orden "registrerad stiftelse" på detta språk eller förkortningen "sr".

Namnet ska tydligt skilja sig från namnen på stiftelser och bifirmor som tidigare förts in i stiftelseregistret, och användningen av namnet får inte förorsaka förväxling med en annan allmänt känd skyddad firma eller ett annat allmänt känt skyddat varumärke.

Bestämmelser om stiftelsens namn finns i 2 kap. 5 § i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) för in anteckningen "sr" i stiftelsernas registeruppgifter på tjänstens vägnar. Förkortningen antecknas inte i stiftelsers stadgar.

Översättning av stiftelsens namn

Stiftelsens egentliga namn är antingen på svenska eller finska. Om stiftelsen ämnar använda sitt namn på två eller flera språk, ska varje språkform nämnas i stadgarna. Om stiftelsens namn i stadgarna är på olika språk, ska också översättningen av namnet anmälas till stiftelseregistret.

Du kan anmäla översättningen av stiftelsens namn till stiftelseregistret antingen med en grundanmälan eller en ändringsanmälan i samband med stadgeändring.

Bifirma

En stiftelse får bedriva en del av verksamheten under särskilt namn (bifirma), som kan föras in i stiftelseregistret. Exempelvis gäller följande för en bifirma enligt stiftelselagen:

  • på bifirman tillämpas de bestämmelser om stiftelsens namn som finns i 2 kap. 5 § i stiftelselagen
  • bifirman får inte innehålla orden "registrerad stiftelse" eller förkortningen "sr"
  • på bifirman enligt stiftelselagen tillämpas dessutom de bestämmelser om bifirma som finns i firmalagen.

Läs mer om stiftelselagen och firmalagen i författningsdatabasen Finlex.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om bifirma och den del av verksamheten som bedrivs av bifirman. Stiftelsens stadgar behöver inte innehålla en bestämmelse om bifirma. Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet till anmälan. Utdraget behöver inte innehålla de mötesbeslut som inte anmäls till stiftelseregistret.

Om stiftelsen har förts in i handelsregistret som näringsidkare kan den också ha en bifirma som baserar sig på firmalagen. Läs mer om bifirma i handelsregistret.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 100 euro/bifirma. Avgiften betalas i efterhand.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2019