Tillsyn

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ska övervaka att stiftelsernas verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Vår tillsyns- och lagenhet inom företags- och sammanslutningslinjen sköter tillsynen över stiftelser. Tillsyn innebär närmast laglighetsövervakning av stiftelser som utförs i efterhand. Vi kan vidta tillsynsåtgärder när vi upptäcker eller blir informerade om att stiftelsens verksamhet strider mot dess stadgar eller mot lag.

Tillsyn baserad på årsrapporter

Stiftelserna är skyldiga att årligen lämna sina årsrapporter till PRS för registrering. Vi granskar årsrapportens registrerbarhet och övriga för tillsynen väsentliga ärenden. Läs mer om årsrapport.

PRS granskningsrätt och erhållande av uppgifter

Stiftelsen och stiftelsens revisor ska utan obefogat dröjsmål lämna till PRS de uppgifter och redogörelser som behövs för att sköta tillsynsuppdraget.

Tillsynssätt

Om stiftelsens beslut, åtgärder eller förfaranden står i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, kan PRS

  • ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse, eller
  • förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs.

Domstolen kan på PRS ansökan entlediga förvaltningsrådet, styrelsen eller en ledamot i dessa organ från deras uppdrag om organet eller ledamoten fortgående, eller bedömt som en helhet, grovt brutit mot denna lag eller stiftelsens stadgar.

Domstolen kan på PRS ansökan bestämma att upplösa stiftelsen genast, om stiftelsens verksamhet fortgående eller väsentligt stått i strid med lag och stiftelsens stadgar.

Kontakta stiftelsetillsynen

Du kan kontakta tillsynsjuristen vid PRS tillsyns- och lagenhet och informera oss om stiftelsers verksamhet som eventuellt strider mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Kontakta oss via vår telefonväxel 029 509 5000.

Lagstiftning


Utskriftsversion
Uppdaterad 04.07.2018