Närståendekrets

PRS övervakar att stiftelserna iakttar bestämmelserna i stiftelselagen om närståendekretstransaktioner och redogör för dem.

Till en stiftelses närståendekrets hör bland annat stiftelsens ledning och anställda i ledande ställning. Både löner och arvoden som betalats till dem ingår i närståendekretstransaktioner. Således förekommer närståendekretstransaktioner i de flesta stiftelser.

Vad innebär närståendekrets?

Enligt 1 kap. 8 § i stiftelselagen hör följande till en stiftelses närståendekrets:

1. stiftaren och människor, sammanslutningar och stiftelser som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen samt deras eller stiftelsens dottersammanslutningar och dotterstiftelser,
2. styrelseledamöterna och förvaltningsrådsledamöterna samt ersättarna för dem, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt de ansvariga bolagsmännen och revisorerna i stiftelsen och i sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 punkten,
3. stiftelsens ombud och andra personer som deltar i ledandet av stiftelsen,
4. familjemedlemmar till de människor som avses i 1–3 punkten,
5. andra nära släktingar till de människor som avses i 1–3 punkten, och
6. sammanslutningar eller stiftelser där en människa eller flera samverkande människor som avses i 1–5 punkten har bestämmande inflytande.

Hur lämnar jag in uppgifter om närståendekretsen?

Lämna in en redogörelse för ekonomiska åtgärder mellan stiftelsen och dess närståendekrets som en del av verksamhetsberättelsen.

Ange uppgifter om alla de organ i din närståendekrets som har beskrivits i början av den här sidan i punkterna 1-4 och 6 under rubriken Vad innebär närståendekrets?

Läs mer detaljerade anvisningar om hur du ska redogöra för närståendekretstransaktioner i stiftelsens verksamhetsberättelse.

Ytterligare information för stiftelsers ledning och revisorer om de tillvägagångssätt som anknyter till närståendekretsen finns i anvisningarna som Delegationen för stiftelser och fonder rf har publicerat. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med PRS stiftelsetillsyn och revisionstillsyn. Gå till anvisningarna i PDF-form på Delegationen för stiftelser och fonder rf:s webbplats.

Lagstiftning

Gå till stiftelselagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.01.2021