Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn

PRS övervakar att stiftelserna i sin verksamhet iakttar stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Tillsyn innebär laglighetsövervakning av stiftelser och utförs i efterhand. Tillsynen grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in.

Vi granskar årsrapportens registrerbarhet och övriga för tillsynen väsentliga ärenden.

Vi kan vidta tillsynsåtgärder när vi upptäcker eller blir informerade om att stiftelsens verksamhet eventuellt strider mot dess stadgar eller mot lag.

Stiftelsen och bland annat stiftelsens revisor ska utan obefogat dröjsmål lämna till oss de uppgifter och redogörelser som behövs för att sköta tillsynsuppdraget.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upplysningar har vi rätt att på begäran få av en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag sådana uppgifter om stiftelser och personer som ingår i deras närståendekrets vilka är nödvändiga för stiftelsetillsynen.

Om stiftelsens beslut, åtgärder eller förfaranden står i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, kan vi

  • ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse, eller
  • förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs.


Vi kan förelägga stiftelsens förvaltningsråd, en styrelseledamot eller verkställande direktören vite för att förstärka bestämmelsen eller förbudet.

Om stiftelsen inte lämnar in sin årsrapport till oss kan vi förelägga verkställande direktören eller en styrelseledamot vid vite och inom utsatt tid att lämna in årsrapporten.

Domstolen kan på vår ansökan entlediga förvaltningsrådet, styrelsen eller en ledamot i dessa organ från deras uppdrag om organet eller ledamoten fortgående, eller bedömt som en helhet, grovt brutit mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar.

Domstolen kan på vår ansökan bestämma att upplösa stiftelsen omedelbart, om stiftelsens verksamhet fortgående eller väsentligt stått i strid med lag och stiftelsens stadgar.

Lagstiftning

Gå till stiftelselagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik
Gå till bokföringslagen i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik
Gå till revisionslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.03.2019