Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsynsärenden 2017

Tyngdpunkten för Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn 2017 låg på samma sätt som året innan i iakttagandet av stiftelselagens förnyade rapporteringsförpliktelser. Vi koncentrerade oss på att kontrollera uppgifterna i verksamhetsberättelserna och i synnerhet på hur och vad stiftelsen rapporterade om förverkligandet av sitt ändamål och om sina närståendekretstransaktioner.

Läs mer om tillsynsärenden 2017:

Läs mer om rättegångar 2017.

Årsrapporterna fortfarande bristfälliga

I stiftelsernas årsrapporter fanns i fjol ungefär lika mycket brister som 2016 när stiftelselagen tillämpades för första gången. Under de här två åren skickade vi nästan 2 000 rättelseuppmaningar till stiftelserna. I fjol behövdes rättelseuppmaningar för var fjärde inlämnad årsrapport.

I början av februari 2017 skickade vi till stiftelserna anvisningar för årsrapporten. Till anvisningarna hade vi samlat ihop råd och tips för att undvika de brister som vi hade upptäckt i föregående års årsrapporter. Läs våra anvisningar för årsrapporten.

En del av stiftelserna sent ute med sina rapporter

Alla stiftelser tar fortfarande inte hand om sin rapportering inom den i stiftelselagen angivna tiden på 6 månader. I augusti 2017 skickade vi en påminnelse till 463 stiftelser om försenade årsrapporter (ungefär en femtedel av alla inlämnade årsrapporter). Sammanlagt 169 stiftelser utsattes i fjol för ett förfarande med vite på grund av uteblivet bokslut.

Observationer om PRS avgöranden

I början av 2017 hade PRS ett stort antal stiftelsers tillsynsärenden under behandling och flera andra i kö. Ett mål för 2017 var att ajourföra behandlingen av tillsynsärenden, vilket vi också lyckades med.

Tillsynsärenden 2015 2016 2017
Inledda ärenden 22 st. 60 st. 30 st.
Avgöranden 22 st. 54 st. 25 st.

Av de tillsynsärenden som inleddes 2017 baserade sig över 80 procent på våra egna granskningsobservationer. Resten av ärenden togs upp till behandling på basis av utomstående anmälningar eller observationer (tillsynsbegäranden och misstankar som media lyft upp).

Av de 44 tillsynsärenden som avgjordes i fjol fattades i 19 fall ett för stiftelsen förpliktande beslut. De övriga avgörandena ledde inte till åtgärder, och av dem utarbetade vi ett tillsyns-PM för respektive stiftelse.

Icke-verksamma stiftelser

På samma sätt som året innan arbetade vi hårt med de stiftelser som utgående från årsrapporten inte överhuvudtaget eller i mycket liten mån hade fullgjort sitt ändamål.

Enligt de begäranden om redogörelse som skickats till stiftelserna korrigerades situationen i en del fall på eget initiativ och följaktligen behövde övervakaren inte vidta åtgärder. I andra fall fick PRS kontakttagande stiftelsens ledning att märka att det inte längre fanns förutsättningar för verksamheten, och åtgärder vidtogs för att upplösa stiftelsen.

I åtta fall fattades ett beslut där stiftelsen förpliktades att vidta åtgärder för att fullgöra sitt ändamål. I fyra fall förelade vi stiftelsen att vidta åtgärder eftersom stiftelsens medel hade minskat eller någon motsvarande ändring hade skett.

Vi fäster uppmärksamhet vid att stiftelsens organ inte fritt kan besluta om stiftelsen fullgör sitt ändamål. När stiftelsen har bildats, ska stiftelsens ledning omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål och stiftelsens intressen (enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen, som motsvarar det tidigare rättsläget).

Vi har också utarbetat anvisningar för stiftelser om åtgärder som kan vidtas när fullgörandet av ändamålet har blivit svårare. Anvisningarna skickas i fortsättningen till stiftelser i situationer där stiftelsen verkar ha svårigheter att fullgöra sitt ändamål. Läs våra anvisningar om åtgärder som kan vidtas när det blivit svårare att fullgöra ändamålet.

Retroaktiva arvoden

En betydande kategori i fjol var de tillsynsärenden som gällde arvoden till stiftelsens ledning.

I tre fall hade stiftelsen beslutat att betala ett retroaktivt arvode till styrelseledamöterna för tidigare räkenskapsperioder. Under tidigare räkenskapsperioder hade stiftelsen inte fattat något beslut om arvoden eller hade uttryckligen fattat ett beslut att inte betala arvoden.

Stiftelserna kan ändra ett tidigare fattat beslut, men PRS anser att det inte är motiverat att betala arvoden retroaktivt, om det organ som beslutar om arvoden inte har fattat beslut om ärendet under räkenskapsperioden i fråga och om arvodesskulden inte har förts in i stiftelsens bokföring. Enligt vår motivering kan det beslut som stiftelsens styrelse fattat om den retroaktiva betalningen av arvoden inte anses vara i enlighet med stiftelsens intressen eller stiftelselagen.

Vi ålade stiftelserna att återkräva de retroaktivt betalda arvodena (eller om de ännu inte hade betalats, förbjöd vi utbetalningen). Två av PRS avgöranden har vunnit laga kraft. I det ena fallet hade de retroaktiva arvodena använts för att klara av stiftelsens styrelseordförandes mot stiftelselagen stridande skuld till stiftelsen. Det var således också fråga om en närståendekretstransaktion som bryter mot stiftelselagen. Till ärendet hör också revisionsnämndens beslut av den 16 januari 2018 (PRH-442-10000-2017), i vilket stiftelsens revisorer tilldelades en varning.

I ett av fallen som gäller retroaktiva arvoden överklagade stiftelsen ärendet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. PRS lämnade sitt utlåtande den 21 augusti 2017, och ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen (05257/17/7102).

Arvodets skälighet

I ett fall behandlades skäligheten (enligt 11 kap. 4 § i den gamla stiftelselagen) och sedvanligheten (enligt 3 kap. 9 § 3 mom. i den gällande stiftelselagen) av arvodena till stiftelsens styrelse. I sitt avgörande tog PRS ställning till vilka omständigheter som ska iakttas vid bedömning av om arvodena är i enlighet med stiftelselagen.

Enligt den gamla och den gällande stiftelselagen kan ett sådant arvode betalas till stiftelsens styrelseledamöter för deras arbete som motsvarar uppdragets omfattning och säkerställer att stiftelsens ledning är tillräckligt sakkunnig, kapabel och motiverad. Enligt PRS uppfattning kan en utgångspunkt anses vara att stiftelsens intressen (1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen) ska beaktas vid bedömningen av arvodets skälighet eller sedvanlighet.

I lagberedningshandlingar finns ingen information om hur skäligheten eller sedvanligheten ska bedömas. Ingendera stiftelselagen fastställer hur och av vilka delar arvodet eller ersättningen består av. Stiftelserna har således möjlighet att betala arvoden till sina styrelseledamöter till exempel per möte, månad eller år.

Även om lagarna har olika ordalydelser (skälig, sedvanlig), anser PRS att bedömningen av om arvodena till stiftelsens styrelseledamöter är i enlighet med stiftelselagen inte i praktiken har ändrats på ett betydande sätt. Vid bedömningen av de arvoden eller ersättningar som stiftelsen, och från 1 december 2015 stiftelsens dottersammanslutningar eller dotterstiftelser har betalat till stiftelsens styrelseledamöter, ska man beakta styrelseledamöternas ansvar, arbetsmängd och tidsanvändning, omfattningen av och kravnivån på stiftelsens verksamhet, stiftelsens organisationsform, den expertis som förutsätts av styrelseledamöterna samt värdet på stiftelsens förmögenhet. Därtill ska den allmänna situationen i stiftelsen eller stiftelsekoncernen tas i beaktande.

Vi bedömningen ska man också beakta att stiftelsens ändamål inte är att ens indirekt främja stiftarens, stiftelseledningens eller funktionärernas ekonomiska intressen (enligt 5 kap. 3 § i den gamla stiftelselagen och 1 kap. 2 § 1 punkten i den gällande stiftelselagen). I det fall som gällde arvodets skälighet ledde ärendet inte till åtgärder hos PRS.

Ledningens omsorgsplikt

Sedan stiftelselagen trädde i kraft den 1 december 2015 har PRS aktivt ingripit mot förfaranden som verkar stå i strid med ledningens omsorgsplikt. I samtliga tillsynsbeslut 2017 utom ett gjorde vi en bedömning av om stiftelsens ledning omsorgsfullt hade främjat stiftelsens ändamål och intressen (enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen, som motsvarar det tidigare rättsläget).

PRS stiftelsetillsyn ska övervaka att stiftelserna bedriver sin verksamhet enligt stiftelselagen och respektive stiftelses stadgar (14 kap. 1 § i stiftelselagen). Vi övervakar inte om stiftelserna följer andra lagar än stiftelselagen och de lagar som stiftelselagen hänvisar till, och vi undersöker inte invändningar mot förfaranden som bryter mot andra lagar. Bestämmelsen om ledningens omsorgsplikt, vilken är viktig med tanke på fullgörandet av stiftelsens ändamål, förutsätter att PRS tar ställning också till brott mot andra normer. Om till exempel en annan myndighet konstaterar att en stiftelse har brutit mot lagen eller handlat i strid med en förpliktelse som binder stiftelsen, ska PRS undersöka hur stiftelsens ledning har agerat i nämnda situation och om ledningens agerande eventuellt har orsakat stiftelsen skada. Om ledningens agerande har stridit mot omsorgsplikten enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen, ska PRS vidta åtgärder.

Ett exempel på den ovannämnda situationen är fallet Tampereen Kotilinnasäätiö sr, som har varit i offentligheten. Stiftelsen överklagade PRS beslut av den 13 oktober 2017 hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

I sitt beslut ansåg PRS att stiftelsens ledning hade brutit mot omsorgsplikten enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen när den utredde Tammerfors stads ståndpunkt och på basis av svaren överlät legorätten angående jordlegoavtalet. Det hade varit oklart om staden kommer att godkänna stiftelsens agerande. Därför borde stiftelsen ha bett Tammerfors stad om ett skriftligt officiellt beslut om överlåtelsen av legorätten.

Enligt beslutet försatte ledningen genom sitt agerande stiftelsen i en situation där den riskerar ett avtalsvite på 1,8 miljoner euro. Således hade ledningen inte sett till att stiftelsens verksamhet organiserats på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet enligt 3 kap. 2 § i stiftelselagen.

PRS ålade stiftelsen att utreda det förfarande som ledde till ledningens vårdslöshet och de extra kostnader, ekonomiska förluster och övriga skador som förfarandet eventuellt orsakade stiftelsen samt att besluta om åtgärder genom vilka stiftelsen säkerställer att den iakttar sina avtalsförpliktelser som är väsentliga för att fullgöra sitt ändamål.

PRS lämnade sitt utlåtande i besvärsärendet den 9 januari 2018, och ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen (07527/17/7102).

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2020