Förutsättningar för registrering

Särskiljningsförmåga

Varumärket ska inneha särskiljningsförmåga för att det ska kunna registreras. Varumärkets viktigaste uppgift är att kunna särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Särskiljningsförmågan är en absolut förutsättning för registrering.

Särskiljningsförmågan granskas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka varumärket söks. Ett ordmärke saknar särskiljningsförmåga om det som sådant eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans eller tjänstens egenskaper.

  • T.ex. ord som anger art (t.ex. GALOSCHER för skor), beskaffenhet (t.ex. BRA), mängd (t.ex. TIO), användningsändamål (t.ex. REGN för regnkläder), pris (t.ex. DEN FÖRMÅNLIGASTE), ursprungsort (t.ex. SVERIGE för bilar) eller framställningstid (t.ex. 1999). På motsvarande sätt kan även en kombination av flera beskrivande ord helt och hållet sakna särskiljningsförmåga.

Vissa ord kan vara oregisterbara därför att ensamrätt till dessa inte kan beviljas på grund av reklamfriheten (t.ex. ordet REA). Vi granskar särskiljningsförmågan på finska, svenska, engelska och på vissa andra av de vanligaste språken. Därmed kan även ett ord på engelska som beskriver varans eller tjänstens egenskaper sakna särskiljningsförmåga.

Kravet på särskiljningsförmåga gäller även alla andra typer av märken. Ett märke som till exempel består av en enkel figur, såsom en cirkel, skulle inte kunna skilja innehavarens varor eller tjänster från andras motsvarande varor eller tjänster. En kombination av figur och ord kan även sakna särskiljningsförmåga om den endast består av en enkel figur och ett uttryck som beskriver varornas eller tjänsternas egenskaper.

Risk för förväxling

Ett varumärke får inte vara förväxlingsbart med tidigare varumärken eller firmor (företagsnamn). Varumärket är förväxlingsbart med ett annat märke om det är identiskt eller av liknande slag, och om det dessutom avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, som ett tidigare registrerat varumärke eller verksamhetsområde för en firma.

Vi bedömer risken för förväxling alltid fall för fall. Vid bedömningen beaktar vi varumärket som helhet och tar hänsyn till alla omständigheter som anknyter till fallet. Som en allmän regel kan man säga att varumärken är förväxlingsbara om de varumärken som jämförs med varandra är så likadana att en genomsnittskonsument kan antas förväxla dem.

Risk för förväxling uppstår i huvudsak inte om märkena är identiska men avser varor av olika slag.

  • T.ex. 'Eskimo’ har registreras för glass i klass 30, även om det redan tidigare har registrerats av en annan innehavare för kläder i klass 25. Trots att märkena är identiska uppstår det ingen risk för förväxling, eftersom varorna är helt olika.

Ett viktigt undantag av denna huvudregel utgör de s.k. väl kända varumärkena. De kan utgöra ett registreringshinder även om varor eller tjänster inte är av liknande slag. Med denna undantagsregel vill renommé av väl kända varumärken skyddas mot skadande och utnyttjande.

Som eventuella hinder som uppkommer på grund av risk för förväxling tar vi i beaktande äldre inhemska varumärken och varumärkesansökningar, EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärke samt inhemska firmor som har sökts eller antecknats i handelsregistret. Det är lätt att granska dessa eventuella hinder i avgiftsfria databaser på internet.

Varumärkesdatabaser

Hinder som uppkommer på grund av risk för förväxling kan du överkomma genom att få medgivande av innehavaren av det äldre märket eller firman. Medgivandet ska vara skriftligt.

Följande omständigheter kan också utgöra hinder för registreringen:

  1. Märket strider mot lag, allmän ordning eller god sed.
  2. Märket är vilseledande med hänsyn till varans eller tjänstens egenskaper (t.ex. geografiskt vilseledande).
  3. I märket har utan tillstånd intagits officiella kännetecken eller beteckningar eller något som kan förväxlas därmed.
  4. Märket är ägnat att uppfattas såsom annans skyddade firma eller annans namn eller porträtt, såvida de inte åsyftar någon som för länge sedan har avlidit. Släktnamn utgör dock inte registreringshinder enligt vår registreringspraxis om det samtidigt är ett förnamn eller ett allmänt ord för något föremål eller någon sak.
  5. Märket kränker egenartad titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, eller annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild eller skyddat mönster.
  6. Märket är förväxlingsbart med ett märke som annan tidigare tagit i bruk och sökanden har gjort sin ansökan med vetskap därom och sökanden har inte själv använt sitt märke före den andra.
  7. Märket är förväxlingsbart med ett registrerat artnamn på en växtart.
  8. För registrering av märket föreligger ett sådant hinder som avses i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

Registreringshindren enligt punkterna 4-6 bortfaller i regel om rättsinnehavaren i fråga ger sitt medgivande till registreringen.