Ensamrätt till varumärke

Ensamrätt till varumärke kan erhållas genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt som erhållits genom registrering hos Patent- och registerstyrelsen enligt varumärkeslagen eller inarbetning genom användning i Finland gäller endast inom finskt territorium.

Vid behov ska innehavaren själv kunna bevisa inarbetningen. Om ärendet är omtvistat, avgör tingsrätten ärendet på basis av bevisning som presenterats i rättegången.

Ett varumärke anses inarbetat om det här i landet inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är allmänt känt som särskild beteckning för innehavarens varor eller tjänster.

Den tid som inarbetningen förutsätter kan inte entydigt anmälas på förhand. Den beror på många faktorer, såsom

  • själva produkten
  • märkets särskiljningsförmåga
  • volymen av reklam
  • storleken av marknader
  • målgruppen.

Som tumregel kan man ha att en intressant produkt som har riktats åt en liten målgrupp och för vilken kraftig reklam har gjorts lättare blir inarbetad.

Innehållet av ensamrätt

Ensamrätt till ett varumärke innebär att annan än innehavaren inte får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor eller tjänster, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, t.ex. muntlig användning.

Innehavaren av varumärket ska själv övervaka användningen av sitt märke. Han kan ingripa till olovlig användning av märket till exempel genom att skicka ett varningsbrev, i vilket den som gjort intrånget meddelas om den existerande ensamrätten till varumärket och förbjuds att i fortsättningen göra intrång i ensamrätten.

Om för handlingarna i ärendet inte leder till ett önskat slutresultat, kan domstolen (marknadsdomstolen) på talan förbjuda den som gjort intrånget att fortsätta eller upprepa handlingen. Den som lidit intrång är i regel berättigad till skadestånd.

Avsiktligt intrång kan straffas med böter eller t.o.m. fängelse i högst 2 år.