Principer för klassificering samt informationskällor

De här sidorna om principerna för varumärkesklassificering ger mer ingående och detaljerad information om Niceöverenskommelsen, den internationella klassificeringen av varor och tjänster. Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) administrerar Niceklassificeringssystemet, som ett antal länder har antagit.

Utgångspunkten för klassificeringen av varu- och tjänstebeteckningar är klassrubrikerna, förklaringarna till rubrikerna samt den alfabetiska listan. I förklaringarna till varje klass beskrivs hurdana varor eller tjänster som ingår i klassen. I vissa fall anges också vad som inte ingår i klassen. Om det inte går att klassificera varan eller tjänsten med hjälp av dessa, tillämpa de principer som anges i de allmänna anmärkningarna.

Till exempel kläder i klass 25 omfattar inte kläder som skyddar mot olyckor, strålning eller eld. Sådana skyddskläder ingår i klass 9 eftersom förklaringen till klassrubriken anger att klass 25 inte omfattar till exempel vissa kläder och fotbeklädnader för specialändamål.

Niceklassificeringens alfabetiska lista hittar du i databasen TMclass som drivs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO och de nationella ämbetsverken. I databasen kan du söka beteckningar på svenska och finska som ingår i den alfabetiska listan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019