Frågor och svar

Kan jag reservera ett varumärke?
Kan man använda ett varumärke fastän det inte har registrerats?
Vilka saker ska jag kontrollera innan jag lämnar in en ansökan om registrering av ett varumärke eller innan jag börjar använda märket?
Återbetalas ansökningsavgiften om ansökningen inte godkänns?
Hur länge tar handläggningen av en varumärkeansökan?
Hur ansöker jag om registrering av ett varumärke?
Hur ska företag och andra juridiska personer identifiera sig i e-tjänsterna?
Ger en finländsk varumärkesregistrering skydd också utomlands?
När behöver jag ett ombud?
Användning av beteckningarna ® och ™
Vilken internationell skyddsform är bäst att använda: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?
Vilket blir dyrare: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?
När utgår en avgift för en anteckning i varumärkesregistret?
Kan jag ändra ett registrerat varumärke?
Utgör t.ex. firman (företagsnamnet) eller bifirman för ett annat företag ett hinder som gör att jag inte kan ansöka om varumärkesregistrering för samma namn?
Vilka filformat kan jag skicka till PRS?

F: Kan jag reservera ett varumärke?

S: Ett varumärke kan inte reserveras. För att få rätt till ett varumärke ska du lämna in en ansökan. Från och med ansökningsdagen erhåller du prioritet jämfört med de ansökningar som lämnas in senare. För att din ansökan ska få en ansökningsdag, måste den ha kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS), den måste uppfylla minimikraven och du måste ha betalat en ansökningsavgift. M.a.o. om du lämnar in en ansökan (och betalar ansökningsavgiften) idag så erhåller du bättre rätt till varumärket än din konkurrent som kanske lämnar in en motsvarande ansökan först följande dag.


F: Kan man använda ett varumärke fastän det inte har registrerats?

S: I Finland är registrering av ett varumärke inte en förutsättning för användning av märket. Du kan få ensamrätt till ett varumärke genom inarbetning av märket, d.v.s. genom att använda märket. Su kan alltså använda varumärket även om du inte har registrerat det. Då är det ändå bra att du försäkrar dig om att din användning av varumärket inte gör intrång i någon annans rätt till varumärke eller namn.


F: Vilka saker ska jag kontrollera innan jag lämnar in en ansökan om registrering av ett varumärke eller innan jag börjar använda märket?

S: Innan du lämnar in en ansökan om registrering, rekommenderar vi att du studerar de registreringsvillkor som anges på våra webbsidor. Där nämns bland annat hinder för registrering.


Dessutom lönar det sig att kontrollera i avgiftsfria databaser på nätet att ett identiskt eller liknande märke inte redan har registrerats i varumärkesregistret eller handelsregistret eller antecknats i förteckningen över väl kända varumärken. Följande databaser är tillgängliga utan avgift:

När du gör en sökning kom ihåg att sökmaskinerna i första hand endast söker ett identiskt märke. De tar inte alltid i beaktande t.ex. ett identiskt uttal eller annan likhet. Sök t.ex. ordet ’ECO’ skrivet både med C, K och G, sammansatta ord skrivna ihop och isär osv. Det är också viktigt att bekanta sig med databasernas sökinstruktioner.


F: Återbetalas ansökningsavgiften om ansökningen inte godkänns?

S: Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om ansökan senare avslås, förfaller eller avskrivs.


Men å andra sidan, om/då ansökan blir godkänd, är registreringen av varumärket giltig med en och samma ansökningsavgift de följande 10 åren räknat från registreringsdagen eller ansökningsdagen beroende på när du lämnade in din ansökan. (Giltighetstiden räknas från ansökningsdagen från och med den 1 maj 2019.)


För att undvika onödiga ansökningsavgifter kan du på förhand ta reda på de förutsättningar och krav som gäller vid registrering av varumärke. Information finns på våra webbsidor.


F: Hur länge tar handläggningen av en varumärkeansökan?

S: Handläggningen av varumärkesansökan tar i genomsnitt 3 månader.


F: Hur ansöker jag om registrering av ett varumärke?

S: Lämna in din ansökan via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. I slutet handleder e-tjänsten dig att betala ansökningsavgiften med kreditkort eller via din nätbank. Vid betalningen behöver du de koder och lösenord som används i nätbanken.


Du får lämna in din ansökan på papper eller som e-postbilaga endast av särskilda skäl. Läs mer om hur du ansöker om registrering av ett varumärke.


Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om ansökan senare avslås eller förfaller.


F: Hur ska företag och andra juridiska personer identifiera sig i e-tjänsterna?

Företag och andra juridiska personer identifierar sig i e-tjänsterna för varumärken antingen genom att en anställd använder sina personliga nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat eller certifikatkort.


Patent- och registerstyrelsens (PRS) elektroniska varumärkestjänster använder den offentliga förvaltningens Suomi.fi-identifikation. Befolkningsregistercentralen svarar för identifieringstjänsten.


Identifieringen sker genom stark autentisering, vilket innebär att det är viktigt för tjänsteleverantören att veta vem som använder tjänsten. Det räcker inte med uppgift om bara det företag eller den organisation som använder tjänsten.


Företag och andra juridiska personer kan identifiera sig i varumärkestjänsterna på tre olika sätt:

 1. Med sina anställdas personliga nätbankskoder. När en person använder sina personliga nätbankskoder för identifieringen, sänds endast de uppgifter om personen till e-tjänsterna som är nödvändiga för den elektroniska ärendehanteringen.
 2. Med ett mobilcertifikat. Mobilidentifiering är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som tillhandahålls av finländska mobiloperatörer.
 3. Med ett certifikatkort. Varumärkestjänsterna accepterar till exempel identitetskort som polisen beviljar. Dessutom behövs en enhet och ett program för avläsning av kort.

I statsförvaltningens tjänster krävs identifiering för att trygga datasäkerheten. Identifieringen är ett sätt att undvika missbruk och överbelastningsattacker.


Läs mer om identifiering på Suomi.fi.


F: Ger en finländsk varumärkesregistrering skydd också utomlands?

S: Ett i Finland registrerat varumärke ger skydd endast i Finland. Om du vill skydda ditt varumärke också utomlands, måste du särskilt ansöka om registrering där. Det finns tre alternativ:

 • nationella varumärken,
 • internationellt varumärke (enligt Madridprotokollet) och
 • EU-varumärket.

Läs mer om de internationella systemen.


Se länkar till webbplatserna för nationella ämbetsverk.


F: När behöver jag ett ombud?

S: Om du har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), behöver du inte ha ett ombud för att ansöka om varumärkesregistrering. Däremot om du som sökande eller innehavare av ett varumärke inte har hemvist inom EES-området, måste du ha ett ombud som bor inom EES-området. Ombudet kan vara en juridisk person eller en privatperson.


Om du vill skydda ditt varumärke internationellt, rekommenderar vi att du vänder dig till en varumärkesbyrå. På våra webbsidor under rubriken "Varumärkeslänkar" finns information om varumärkesbyråer och -ombud i Finland.


F: Användning av beteckningarna ® och ™

S: Varumärkeslagen innehåller inga bestämmelser om användningen av beteckningarna ® och ™. Emellertid har man i rättspraxis ansett att beteckningen ® borde användas endast i samband med registrerade varumärken. Om ditt varumärke inte har registrerats i Finland eller inom EU, ska du därför inte använda beteckningen ®. Däremot går det bra att använda beteckningen ™ även om varumärket inte har registrerats (till exempel som kännetecken för ett inarbetat varumärke eller när varumärkesansökan är under handläggning).


F: Vilken internationell skyddsform är bäst att använda: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?

S: På denna fråga kan endast du själv svara. I vilka länder behöver du skydda ditt varumärke nu och möjligtvis i framtiden? Om du utöver Finland också behöver varumärkesskydd till exempel i Sverige, Norge och Ryssland, kan kanske en internationell registrering (enligt Madridprotokollet) rekommenderas. Om ditt företag däremot bedriver affärsverksamhet i flera EU-länder, är EU-varumärket sannolikt den mest praktiska och förmånligaste lösningen.


Om du överväger att skydda ditt varumärke internationellt, rekommenderar vi att du vänder dig till en varumärkesbyrå.


F: Vilket blir dyrare: EU-varumärket eller en registrering enligt Madridprotokollet?

S: Bedömningen måste göras skilt för varje fall. Priset på den internationella registreringen beror på hur många och vilka länder du söker skydd i. Beräkning av priser lyckas bäst med hjälp av en räknare (Fee Calculator) på WIPOs webbplats.


Information om ansöknings- och registreringsavgifterna för EU-varumärken finns på EUIPO:s webbplats.


F: När utgår en avgift för en anteckning i varumärkesregistret?

S: För ytterligare information om våra avgifter gå till vår prislista. Nedan ser du hur vissa avgifter bestäms.


Delvis förnyelse, förnyelse och inskränkning:

Om hela varu- eller tjänsteklasser utelämnas i samband med en förnyelse av registrering, behöver du inte betala någon separat ändringsavgift för utelämning av hela klasser.


Om du däremot gör inskränkningar inom varu- eller tjänsteklasserna i samband med förnyelsen (till exempel stryker enskilda varubeteckningar i en klass), tar vi ut en avgift för registrering av inskränkningarna.


Vi tar ut en avgift för inskränkningar och för utelämning av hela klasser om de inte görs i samband med en förnyelse.


Ändring av innehavarens eller ombudets namn eller hemort:

Anteckningar som gäller ändring av innehavarens eller ombudets namn eller hemort är avgiftsfria.


Ändring av ombud:

Ändring av ombud är gratis.


Flera överlåtelser och namnändringar efter varandra:

Om märket flera gånger har överlåtits och du vill att flera av innehavarna i överlåtelsekedjan tas upp i registeruppgifterna, tar vi ut en avgift för anteckning av var och en av överlåtelserna.


Om du vill att endast den sista innehavaren ska antecknas i uppgifterna om innehavare, räcker en avgift för anteckningen.


Den nya varumärkeslagen (1.5.2019) medför att en avgift utgår för överlåtelse av varumärke också om varumärkesansökan ännu är under handläggning.


Strykningar:

Strykning av olika rättigheter ur registret är gratis (strykning av licens, strykning av pantsättning, strykning av ombud och avregistrering av varumärke).


Ändring av språk:

Ändring av varumärkets språk betyder att språket i märkets varu- eller tjänsteförteckning ändras från finska till svenska eller tvärtom. Vi tar alltid ut en avgift för ändring av språket, också när det görs i samband med exempelvis en ansökan om inskränkning.


F: Kan jag ändra ett registrerat varumärke?

Du kan inte göra några större ändringar i själva varumärket vare sig under handläggningen av ansökan eller när märket har registrerats. Endast sådana mycket små ändringar kan vara möjliga som inte ändrar helhetsintrycket av märket. Vi bedömer alla varumärkesändringar fall för fall. I stort sett kan det sägas att du inte får lägga till eller byta ord, men små ändringar i fonten eller färgtonerna kan vara möjliga. Oftast måste du lämna in en ny ansökan om du vill registrera varumärket i en ändrad form.


Vi tar ut en avgift för ändring av ett registrerat varumärke.


F: Utgör t.ex. firman (företagsnamnet) eller bifirman för ett annat företag ett hinder som gör att jag inte kan ansöka om varumärkesregistrering för samma namn?

En firma eller bifirma kan utgöra ett hinder för registrering av ditt varumärke om firman eller en stark, dominerande del i firman är identisk eller nästan identisk med varumärket. För att det ska uppstå risk för förväxling måste verksamhetsområdet för firman eller bifirman dessutom omfatta samma eller liknande varor eller tjänster som varumärket.


Med andra ord om firman eller bifirman liknar det varumärke som du tänker söka registrering för, men dess verksamhetsområde endast omfattar andra varor eller tjänster än varumärket, uppstår det ingen risk för förväxling.


F: Vilka filformat kan jag skicka till PRS?

Vi rekommenderar att du lämnar in filer i följande format:

 • Dokument: PDF (helst PDF/A)
 • Bilder: JPEG
 • Videofiler: MP4
 • Multimediefiler: MP4
 • Ljudfiler: MP3
Om du använder något annat filformat, ansvarar du för att de ursprungliga filerna kan konverteras till ett sådant filformat som vi kan öppna.

Storleken av en bifogad fil får vara högst 15MB.