Databaser

Varumärkesdatabasen

I varumärkesdatabasen kan du söka grunduppgifter om varumärkesansökningar som är under behandling i Finland och om registreringar som är i kraft i Finland. När du söker på ett ansöknings- eller registernummer visas också uppgifterna om de ansökningar som är återtagna, avskrivna, avslagna och avslagna på grund av invändning. Med hjälp av varumärkesdatabasen kan du snabbt och enkelt studera t.ex. hurdana märken som redan har registrerats eller vilken status en ansökan har. Du kan söka uppgifter på följande sätt:

  • på ett specifikt ansöknings- eller registernummer
  • med ordsökning kan du söka märken som innehåller ett visst ord
  • med kundsökning kan du söka en viss kunds registreringar och ansökningar.

Förteckningen över väl kända varumärken

Förteckningen över väl kända varumärken innehåller varumärken som har ansökts till förteckningen och som redan har tagits upp i den. Sådana väl kända varumärken i Finland som avses i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen antecknas i förteckningen efter ansökan.

Eftersom vi i förteckningen kan ta upp även sådana märken som inte finns med i varumärkesdatabasen, och eftersom de märken som vi har antecknat i förteckningen vanligtvis har ett skydd som sträcker sig över varumärkesklassernas gränser, ska du för att undvika varumärkestvister även söka i förteckningen när du utför nyhetsgranskningar och granskningar av förväxlingsbarhet.

Du kan söka uppgifter på följande sätt:

  • på ett specifikt ansöknings- eller förteckningsnummer
  • med ordsökning kan du söka märken som innehåller ett visst ord
  • på innehavarens namn kan du söka en viss kunds märken och ansökningar.

Förteckningen över väl kända varumärken

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.02.2015