Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt 2021

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016, kollektivförvaltningslagen) trädde i kraft den 1 januari 2017. Enligt 54 § 2 mom. i kollektivförvaltningslagen har Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillsyn över iakttagandet av denna lag.

År 2021 ökade antalet organisationer som är under tillsyn med en, och i Finland fanns det åtta kollektiva organisationer som förvaltar upphovsrätt eller närstående rättigheter:

 • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
 • Kopiosto ry
 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
 • Sanasto rf
 • Filmex ry
 • Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry

PRS uppdrag

PRS uppdrag beskrivs i 54 § i kollektivförvaltningslagen. Läs mera om PRS uppgifter i Finlex.Öppnas i en ny flik

Tillsynsärenden kan inledas genom en begäran om åtgärder som lämnas in till PRS. PRS övervakar även på eget initiativ att kollektivförvaltningslagen följs.

PRS är med i delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt sammanträdde tre gånger under 2021. Läs mera om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt.Öppnas i en ny flik

I september 2021 anslöt PRS sig till delegationen för upphovsrättsliga ärenden. PRS deltog i delegationens möten som ordnades i slutet av året. Läs mera om delegationen för upphovsrättsliga ärenden.Öppnas i en ny flik

Kollektiva förvaltningsorganisationers insynsrapporter och anvisningar för dem

Till följd av den rådgivningsskyldighet som ställts på PRS i kollektivförvaltningslagen, och främjandet av god praxis, ansåg PRS i slutet av 2020 det nödvändigt att börja förbereda anvisningar för de årliga insynsrapporterna. Förberedelserna fortsatte 2021, och i december 2021 utfärdade PRS anvisningar för att utarbeta insynsrapporter. Läs mera om insynsrapporterna.Öppnas i en ny flik

I slutet av året granskade PRS de kollektiva förvaltningsorganisationernas årliga insynsrapporter för 2020. Organisationerna var tvungna att lämna sina årliga insynsrapporter till PRS senast den 31 augusti 2021.

Fall som är under behandling hos PRS

Under 2021 har PRS rett ut flera fall som är under behandling.

I samband med fallen har PRS skickat flera begäranden om redogörelser, träffat kollektiva förvaltningsorganisationer, upprättat mötes-PM och diskuterat med parter som lämnat in begäran om åtgärder.

Fallen som är under behandling gäller i synnerhet följande ämnesområden:

 • kollektiva förvaltningsorganisationens tillvägagångssätt när rättsinnehavaren ansöker om ersättning för utlåning enligt upphovsrättslagen (404/1961)
 • omfattning, utsatta tider och återkallelse av överlåtelsen av rättigheter som sker genom avtal mellan rättsinnehavare och kollektiv förvaltningsorganisation
 • kollektiva förvaltningsorganisationens verksamhet på marknaden
 • omfattning av rättsinnehavarens självbestämmanderätt
 • löstagande av verk från kollektiva förvaltningsorganisationens förvaltning.

PRS beslut om lämnande utan prövning

År 2021 meddelade PRS beslut om lämnande utan prövning. Beslutet gällde en kollektiv förvaltningsorganisations tillvägagångssätt när rättsinnehavaren ansöker om ersättning för utlåning enligt upphovsrättslagen (404/1961).

PRS redde ut den kollektiva förvaltningsorganisationens tillvägagångssätt i anslutning till

 • rättsinnehavarens ärendehantering i den kollektiva förvaltningsorganisationen
 • särbehandling av rättsinnehavare
 • överlåtelsen av rättigheter och anslutningskrav i samband med ersättning för utlåning
 • betalning av ersättning för utlåning.

PRS lämnade ärendet utan prövning med stöd av 57 § 1 mom. 1 och 4 punkten i kollektivförvaltningslagen.

PRS övriga verksamhet

Utöver officiella begäran om åtgärder enligt kollektivförvaltningslagen har PRS aktivt undersökt tips som den fått och klarlagt kollektiva förvaltningsorganisationers tillvägagångssätt. Dessutom har PRS gett anvisningar till kollektiva förvaltningsorganisationer, rättsinnehavare, användare och andra parter om tolkningen av kollektivförvaltningslagen.

Samarbete med andra organisationer

PRS har regelbundet samarbetat med undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och konkurrens- och konsumentverket (KKV) samt med internationella aktörer.

I början av året deltog PRS i Europeiska kommissionens möte CRM Expert Group som gällde direktivet 2014/26/EU och dess tillämpning i medlemsstaterna. På hösten deltog PRS aktivt i uppdateringen av WIPOs verktygslåda (WIPO Good Practice Toolkit for CMOs) gällande bestämmelserna i direktivet 2016/26/EU. PRS intervjuades för CUPOREs undersökning som publicerades 2021 och som gällde kollektiv förvaltning av upphovsrätt och principerna för god förvaltning.

PRS samarbetade med intressentgrupper inom de gränser som coronapandemin tillät. Nordiska samarbetsmöten hölls inte på grund av pandemin.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.03.2022