LEI-nummer behövs i företagsidentifiering och blir obligatoriskt för en del företag från början av 2015

LEI-nummer gör det möjligt att identifiera företag och organisationer som verkar på finansmarknaden och använder derivatavtal. Finansinspektionen (FI), Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Finansbranschens Centralförbund (FC) påminner om betydelsen av identifiering i alla affärsrelationer och vill därför främja användningen av LEI-nummer. Alla kreditinstitut som rapporterar till FI måste skaffa ett LEI-nummer före utgången av året, om de ännu inte gjort det.

Finländska företag använder derivat bland annat för att skydda sig mot fluktuationer i valutakurser, räntenivån och råvarupriser. Sedan februari 2014 har det varit obligatoriskt för företag att rapportera all derivathandel. Uppgifterna rapporteras till transaktionsregistret. För rapporteringen behöver företagen ett internationellt LEI-nummer, som är ett identifieringsnummer baserat på en global standard. I Finland beviljas numret av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Enligt PRS är det få företag som än så länge ansökt om numret.

I Finland finns det ca 10 000 företag som använder derivat. En stor del av dem är små och medelstora företag. Kreditinstitut och flera stora börsbolag har redan skaffat LEI-nummer. Däremot har en stor del av företagen utanför finanssektorn ännu inte ansökt om numret. Samtliga företag ska ansöka om LEI-nummer hos PRS.

Användningen av LEI-nummer utvidgas i Europa i framtiden. Nya användningssyften för numren diskuteras hela tiden. Alla kreditinstitut som rapporterar till FI ska skaffa ett LEI-nummer före utgången av året, om de ännu inte gjort det. FI informerar separat om införandet av LEI-nummer i olika rapporteringshelheter. Senare införs LEI-nummer även i liv- och skadeförsäkringsbolagens samt tilläggspensionsstiftelsernas och -kassornas rapportering. På värdepappersmarknaden används LEI-nummer i dag i rapporteringen av derivat samt införs senare stegvis i rapporteringen av kontantinstrument och marknadsparternas övriga rapportering till FI.

Det är lätt att ansöka om LEI-nummer hos PRS. Företag borde agera i god tid för att säkerställa en smidig service. Det är säkrare att agera på finansmarknaden då parterna kan identifiera varandra genom en identifieringsmetod som bygger på en gemensam standard.

För ytterligare information kontakta:

Finansinspektionen: Ledande infrastrukturexpert Arja Voipio, tfn 010 831 5224, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Patent- och registerstyrelsen: Handelsregisterchef Sakari Kauppinen, tfn 029 509 5569, sakari.kauppinen(at)prh.fi

Finansbranschens Centralförbund: Jurist Elina Kirvelä, tfn 020 793 4208, elina.kirvela(at)fkl.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.12.2014