Handelsregister- och föreningsregisterärenden centraliseras och uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överförs till PRS i början av september

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör och magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden kommer att överföras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) i början av september.

Hittills har etablerings- och ändringsanmälningar för bostadsaktiebolag i huvudsak handlagts av magistraten på bostadsaktiebolagets hemort, medan PRS har handlagt ärenden som gäller minskning av aktiekapital och andra specialfall som gäller bostadsaktiebolag.

Förutom PRS har också magistraterna och NTM-centralerna tidigare erbjudit handelsregister- och föreningsregistertjänster, men nu kommer samtliga tjänster att centraliseras till PRS. Ett undantag är Statens ämbetsverk på Åland där du även i fortsättningen kan sköta dina handelsregister- och föreningsregisterärenden.

Observera att handläggningstiderna kan vara litet längre än vanligt i slutet av sommaren och på hösten på grund av att uppdragen förs över till oss på PRS.

Om en ansökan eller anmälan som lämnats in till någon av magistraterna eller NTM-centralerna inte har handlagts före slutet av augusti, överförs den automatiskt till PRS för handläggning.

Du kan från och med början av september sköta handelsregister-, föreningsregister- och bostadsaktiebolagsärenden på följande sätt:

Handelsregisterärenden

  • På nätet: Starta aktiebolag eller anmäl ändringar i företagets kontaktuppgifter och i bolagets ansvarspersoner i FODS-tjänsten på www.ytj.fi. Köp elektroniska handelsregisterutdrag i PRS Virre-tjänst på www.virre.fi.
  • Per post: Skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
  • Anvisningar finns på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Föreningsregisterärenden

  • På nätet: Sköt alla ärenden med föreningsregistret elektroniskt på vår webbplats prh.fi.
  • Per post: Skicka din anmälan till föreningsregistret till: PRS, Förenings- och stiftelseärenden, PB 1190, 00101 Helsingfors
  • Anvisningar finns på vår webbplats prh.fi. Kontakta föreningsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5959.

Ärenden som gäller bostadsaktiebolag

  • På nätet: Anmäl ändringar i bostadsaktiebolagets kontaktuppgifter och i bolagets ansvarspersoner i FODS-tjänsten på www.ytj.fi. Köp elektroniska handelsregisterutdrag för bostadsaktiebolag i PRS Virre-tjänst på www.virre.fi.
  • Per post: Skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
  • Anvisningar finns på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Du kan också lämna in din handelsregisteranmälan på något av Skatteförvaltningens 59 serviceställen. Observera att du varken kan betala din anmälan eller få den registrerad på Skatteförvaltningens serviceställen vid inlämning. Därför får exempelvis nya företag inte ett FO-nummer direkt på serviceställena. För att snabba upp handläggningen, skicka din anmälan på papper direkt till:
PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

För mer information kontakta:
Linjedirektör
Olli Koikkalainen
Tfn 09 6939 5575
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.08.2015