Patent- och registerstyrelsen söker ändring hos Åbo hovrätt i ärendet om stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö

Patent- och registerstyrelsen (PRS) söker ändring i det beslut (17/23242) som tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 i ärendet om stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr. PRS besvär till Åbo hovrätt avser i synnerhet den juridiska motiveringen för tingsrättens beslut. PRS anser att det varken är nödvändigt eller stiftelsetillsynsmyndighetens plikt att föra alla bevisningsfrågor till hovrätten för omprövning.

Efter långt övervägande lämnade PRS våren 2016 till tingsrätten i Egentliga Finland en ansökan om att entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag. Tingsrätten biföll PRS ansökan i fråga om den ena personen. Eftersom PRS använde samma motivering i fråga om båda personer vars entledigande söktes, kommer PRS att överklaga beslutet för den del av ansökan som avslogs.

I Matti Koivurinnan säätiö är ändring av styrelsens sammansättning utan dess ledamots eget beslut enligt stiftelselagen möjligt endast genom domstolsbeslut. PRS anser att stiftelsens intressen och PRS roll som stiftelstillsynsmyndighet förutsätter att ärendet förs till domstol för avgörande.

Stiftelsens ledning ska omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål samt stiftelsens intressen. PRS stiftelsetillsyn ska övervaka att den här skyldigheten fullgörs.

I tillsynsärendet om stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö lämnade PRS till Riksåklagarämbetet 2013 en anmälan enligt stiftelselagen angående stiftelsens medelsförvaltning. Förundersökningen i ärendet slutfördes 2016, och åtalsprövning pågår.

Ytterligare information:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2017