Förvaltningsdomstolen förkastade Tampereen Kotilinnasäätiös besvär över PRS tillsynsbeslut

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:s besvär i ärendet som gäller Patent- och registerstyrelsens (PRS) övervakning av stiftelsens verksamhet.

Enligt förvaltningsdomstolens avgörande har PRS i sitt tillsynsbeslut ansett att stiftelsens ledning har handlat på ett sätt som står i strid med den i stiftelselagen angivna omsorgsplikten. Därtill har inte stiftelsens ledning sett till att stiftelsens verksamhet enligt stiftelselagen är ändamålsenligt organiserad för att fullgöra stiftelsens ändamål.

PRS har således ålagt stiftelsen att reda ut det förfarande som ledde till vårdslösheten och de extra kostnader som förfarandet orsakade stiftelsen.

Förvaltningsdomstolen gav sitt beslut den 30 januari 2019. Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

PRS övervakar att stiftelsens verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Om stiftelsens beslut, åtgärder eller förfaranden står i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, kan PRS ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Läs mer om stiftelsetillsyn och dess avgöranden.

För ytterligare information kontakta:
Wille Korhonen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5322
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.02.2019