Högsta förvaltningsdomstolen höll i kraft PRS tillsynsbeslut om stiftelsens retroaktiva styrelsearvoden

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har genom sitt beslut av den 22 augusti 2019 förkastat stiftelsen Ida ja Lauri Reinikaisen Säätiö sr:s besvär om förvaltningsdomstolens beslut (18/0582/3) där förvaltningsdomstolen anser att stiftelsens styrelse inte har omsorgsfullt främjat fullgörandet av stiftelsens intressen, när den har beslutat att retroaktivt betala ut arvoden och arbetsersättning utan tillräckliga grunder. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har med stöd av stiftelselagen kunnat ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva utbetalningen av retroaktivt utbetalda arvoden eller förbjuda utbetalningen av dem.

Genom sitt beslut av den 19 juni 2017 förordnade PRS stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva retroaktivt utbetalda arvoden, eller om de inte ännu hade betalats ut, förbjudit utbetalningen av dem till styrelseordföranden, en styrelseledamot och en före detta styrelseledamot.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos förvaltningsdomstolen, som domstolen förkastade. Därefter anförde stiftelsen besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, där den begärde att förvaltningsdomstolens och PRS beslut ska upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och förkastat stiftelsens besvär. HFD ändrar således inte förvaltningsdomstolens beslut.

För mer information kontakta:

Wille Korhonen
jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5322


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2019