Högsta förvaltningsdomstolen höll i kraft PRS tillsynsbeslut om att få verksamheten av stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö att motsvara stiftelselagen och stiftelsens ändamål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förkastade genom sitt beslut av den 19 januari 2022 stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö:s besvär om förvaltningsdomstolens beslut (28 juli 2020). Förvaltningsdomstolen ansåg att Patent- och registerstyrelsen (PRS) har kunnat ålägga stiftelsen att med stöd av stiftelselagen vidta åtgärder för att få sin verksamhet att motsvara stiftelselagen och stiftelsens ändamål.

Frågan gällde om stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö har agerat i strid med stiftelsens ändamål och stadgar, när den har agerat i enlighet med stadgarna för den (separata) fond som stiftelsen administrerar, och om PRS enligt stiftelselagen har haft befogenheter att anse att stiftelsen agerat i strid med sina stadgar och att ålägga stiftelsen att korrigera sin verksamhet.

HFD konstaterar i sitt beslut att "stiftelsens ändamål och verksamhetsformer som framgår av stiftelsens stadgar liksom övriga bestämmelser i stadgarna ska tas i beaktande vid bedömningen av stiftelsens tillåtna verksamhet".

Tidsfristen för att iaktta PRS åläggande har i enlighet med HFD:s beslut förlängts att gå ut den 31 mars 2022.

Beslutet finns på HFD:s webbplats:

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1642400550119.html (på finska),

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1642400550119.html (sammandrag på svenska)

Ytterligare information:
Outi Teräskallio
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5638

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.02.2022