Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelsetillsynens årsrapport 2021 publicerad

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2021. Rapporten redogör för stiftelsetillsynens åtgärder på allmän nivå och för stiftelsetillsynsärenden som är under behandling i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de cirka 2 700 registrerade stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Cirka 500 stiftelser lämnade inte in årsrapporten inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens ledning om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapporten. Antalet uppmaningsbrev som vi skickade år 2021 minskade litet från året innan. Även antalet viten som vi förelade minskade.

Som en del av tillsynen över årsrapporter uppmanade PRS över 120 stiftelser att uppdatera sina bristfälliga eller felaktiga registeruppgifter om styrelsens sammansättning. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter. Vi följer situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat uppgifterna och vidtar vid behov fortsatta åtgärder.

År 2021 fattade vi 20 tillsynsbeslut. Besluten gällde bland annat brister i stiftelsens planmässiga medelsförvaltning, verksamhet som i förhållande till stiftelsens förmögenhet är för ringa samt rapporteringen om närståendekretsåtgärder och förbjudna närståendekretsåtgärder. I flera beslut ingrep vi även i icke-verksamma stiftelser och organisering av stiftelsers förvaltning på ett behörigt sätt.

Se stiftelsetillsynens årsrapport 2021 på prh.fi.

För mer information kontakta:
Terhi Maijala
Enhetschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5300

Utskriftsversion Uppdaterad 08.03.2022