PRS stiftelsetillsyn fattade beslut i Stiftelsen Svenska Blindgården sr:s ärende

Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn har den 13 maj 2022 fattat beslut i Stiftelsen Svenska Blindgården sr:s tillsynsärende. I tillsynsbegäran begärde en av grundarföreningarna, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, PRS att reda ut om stiftelsens verksamhet under ledning av styrelsens ordförande strider mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Föreningen bad PRS överväga att enligt 14 kap. 10 § i stiftelselagen lämna in en ansökan hos Helsingfors tingsrätt om att entlediga ordföranden från hans uppdrag.

Utifrån den redogörelse som PRS fått är Stiftelsen Svenska Blindgården sr:s styrelse indelad i två inbördes motstridiga parter. Styrelsens interna konflikter har lett till brister i stiftelsens förvaltning och verksamhet. Enligt PRS uppfattning kan stiftelsens verksamhet inte organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Av samma orsak har stiftelsens planmässiga medelsförvaltning äventyrats.

I sitt beslut förpliktade PRS stiftelsen att organisera sin förvaltning på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet (3 kap. 2 § i stiftelselagen), utarbeta detaljerade planer om hur stiftelsen i fortsättningen ska säkerställa att ändamålet fullgörs (1 kap. 2 § i stiftelselagen) och medelsförvaltningen organiseras på ett planmässigt sätt (1 kap. 5 § i stiftelselagen).

För mer information kontakta
Kati Huovinen
jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn mån–fre 029 509 5499

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.05.2022