Gå direkt till innehållet
Meny

Internationell registrering enligt Madridprotokollet

Internationella varumärkesregistreringar avser registreringar enligt ett avtal som kallas Madridprotokollet. Registreringssystemet administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Vem kan ansöka?

I Finland kan internationell varumärkesregistrering sökas av finska medborgare eller av juridiska personer som har sin hemort eller ett företag i Finland.

Hur kan jag ansöka?

Sökanden måste ha en finländsk registrering som är identisk med det sökta internationella varumärket eller en ansökan som är under handläggning i Finland. Denna kallas basregistrering eller basansökan. Även en EU-varumärkesansökan eller -registrering fungerar som en basansökan eller basregistrering. Den internationella registreringen ska stämma överens med basregistreringen eller basansökan.

Skriv din internationella ansökan på engelska på WIPOs blankett.

Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på WIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

I ansökan ska du ange (designera) de medlemsländer i Madridprotokollet där du vill söka registrering. Registreringen kommer att gälla i de medlemsländer där det enligt den nationella lagstiftningen inte finns hinder för registreringen. Din ansökan kan således träda i kraft i en del av de designerade medlemsländerna även om det fanns hinder för registreringen i resten av länderna.

Lämna in din internationella ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi granskar ansökan och kontrollerar att den stämmer överens med din finländska registrering eller ansökan.

När vi har kontrollerat att din ansökan stämmer, skickar vi den vidare till WIPO i Schweiz. WIPO antecknar ansökan i sitt internationella varumärkesregister. Därtill meddelar WIPO din ansökan till de länder som du designerat. Medlemsländer prövar sedan din ansökan i enlighet med sina egna varumärkeslagar.

Även en EU-varumärkesansökan eller -registrering fungerar som en basansökan eller basregistrering för en internationell registreringsansökan. I sådant fall lämna in ansökan direkt till EUIPO som granskar den internationella ansökan och kontrollerar att den motsvarar EU-registreringen eller -ansökan.

Obs! Den internationella registreringens giltighet är i fem år beroende av giltigheten av din nationella basregistrering eller basansökan (den så kallade Central Attack-regeln). Varje ändring i basregistreringen eller basansökan under den här tiden påverkar också den internationella registreringen. Om du till exempel begränsar skyddsomfånget, alltså varu- och tjänsteförteckningen, för din nationella registrering, begränsas varu- och tjänsteförteckningen för den internationella registreringen på motsvarande sätt. Eller om din nationella basansökan avslås i sin helhet, förfaller den internationella registreringen likaså.

Var kan jag hitta beteckningarna för varor och tjänster på engelska?

Databasen TMclass

När du upprättar varu- och tjänsteförteckningen för din internationella varumärkesregistrering på engelska, kan du dra nytta av klassificeringsdatabasen TMclass.Öppnas i en ny flik

Närmare anvisningar finns på databasens webbplats. TMclass har bland annat en funktion som hjälper dig att översätta de finsk- eller svenskspråkiga varu- och tjänstebeteckningarna i databasen till engelska.

Databasen Madrid Goods & Services Manager

När du upprättar varu- och tjänsteförteckningen för din internationella varumärkesregistrering på engelska, kan du även använda WIPOs klassificeringsdatabas MGS.Öppnas i en ny flik

Närmare anvisningar finns på databasens webbplats. MGS har bland annat en funktion som hjälper dig att kontrollera om de varu- och tjänstebeteckningar som finns i databasen är godtagbara i WIPO eller i de designerade länderna.

Observera att den internationella registreringens varu- och tjänsteförteckning inte får vara mer omfattande än varu- och tjänsteförteckningen för din finländska registrering eller ansökan.

Ansöka om utvidgning av varumärkesskydd till nya länder

När ditt internationella varumärke har registrerats kan du när som helst ansöka om att varumärkesskyddet ska utvidgas till nya länder. Detta kan bli aktuellt till exempel när verksamheten av ditt företag utvidgas eller när nya länder ansluter sig till Madridprotokollet.

Hur länge gäller registreringen?

En internationell registrering gäller 10 år från att WIPO registrerat märket. Därefter kan du förnya varumärket för ytterligare 10 år i taget. Du kan förnya registreringen centraliserat via WIPO, så du behöver inte göra det separat i varje land.

Vilka länder täcker registreringen?

Registreringen täcker de länder som du har designerat i din ansökan och som har godkänt varumärket som giltigt.

Madridprotokollet gäller i ungefär 100 länder. Se de nuvarande medlemsländerna på WIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

De avgifter som WIPO och enskilda länder tar ut finns listade i schweiziska franc på WIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Dessutom tar vi på PRS ut en avgift för mottagning av din internationella ansökan. Se avgift för mottagande på sidan Ansöknings- och registreringsavgifter.

WIPO:s internationella varumärkesregister

Information om de varumärken som finns i WIPO:s internationella varumärkesregister hittar du i databasen Madrid Monitor.Öppnas i en ny flik

Delning av internationell varumärkesregistrering

Från den 1 februari 2019 är det möjligt att dela också internationella varumärkesregistreringar (regel 27bis enligt Madridöverenskommelsen). Möjligheten att dela en varumärkesregistrering gäller både registreringar som är i kraft och ansökningar som är under handläggning i det designerade landet. Efter delningen har de båda avdelade registreringarna fortfarande samma innehavare. Delning kan vara till nytta exempelvis om märket kan godkännas för en del av de varor eller tjänster som registreringen omfattar, men det för resten av varorna eller tjänsterna finns registreringshinder som kan fördröja handläggningen.

Så här ansöker du om delning av registrering

Lämna in din ansökan om delning av registrering till myndigheten i det designerade landet. Använd blankett MM22 som är tillgänglig på WIPO:s webbplats (Request for the division of an international registration)Öppnas i en ny flik. Bifoga en förteckning över de varor och tjänster som du vill avskilja från basregistreringen. Varorna och tjänsterna i förteckningen måste vara indelade i varu- och tjänsteklasser. Myndigheten i det designerade landet kan begära att du kompletterar uppgifterna. Myndigheten kan också ta ut en avgift för handläggningen. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar ut en normal ansökningsavgift för en ansökan om delning.

När delningsansökan är formellt felfri, skickar myndigheten i det designerade landet ansökan till WIPO för granskning. Om ansökan kan godkännas, registrerar WIPO delningen och anmäler detta till myndigheten i det designerade landet och till sökanden.

Det är inte möjligt att slå samman internationella registreringar i Finland

De bestämmelser som gäller sammanslagning av internationella varumärkesregistreringar (regel 27ter.2.a enligt Madridöverenskommelsen) träder inte i kraft i Finland. Finland har anmält reservation mot denna regel eftersom den finländska varumärkeslagen inte heller tillåter sammanslagning av nationella registreringar eller ansökningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 15.03.2023